Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 32731
Technological Value of Selected Spring Wheat Cultivars Depending on the Sowing Date

Authors: Marta Wyzińska, Jerzy Grabiński, Alicja Sułek

Abstract:

The grain quality is a decisive factor in its use. In Poland, spring wheat is characterized by more favorable quality parameters in relation to the winter form of this species. In the present study, the effects of three different sowing dates (autumn, delayed autumn, and spring) and cultivar (Tybalt, Cytra, Bombona, Monsun, and Parabola) on the selected technological value parameters of spring wheat over three years were studied. The field trials were carried out in two locations (Bezek, Czesławice) in the Lubelskie Vivodeship, Poland. It was found that the falling number of spring wheat grains from autumn sowing dates was at a similar level to wheat sown in spring. The amount of wet gluten in the grain was variable in years, and its quality was better in wheat sown in spring. Sedimentation index was dependent upon on the cultivar.

Keywords: Sowing term, spring wheat, technological value, quality.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.2702791

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1077

References:


[1] G. Cacak–Pietrzak, A. Ceglińska, T. Haber, „Wartość technologiczna wybranych odmian pszenicy ozimej w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem (Technological value of selected winter wheat varieties depending on different nitrogen fertilization)”, Pamiętnik Puławski 1999, 262, pp. 81–91.
[2] G. Podolska, J. Grabiński, „Możliwość pogodzenia kryteriów jakościowych ziarna zbóż z zasadami dobrej praktyki rolniczej (The possibility to reconcile the quality criteria of cereal grain with the principles of good agricultural practice)”, Mat. Szkol. 84/02, Wdrażanie nowych proekologicznych technologii w zakresie produkcji roślin uprawnych”, IUNG, Puławy, 2002, pp. 167–182.
[3] G. Podolska, A. Sułek, „Główne czynniki i elementy technologii produkcji decydujące o wysokiej jakości ziarna pszenicy (The main factors and elements of production technology that determine the high quality of wheat grain)”, Pamiętnik Puławski, 2002, 130, pp. 709–718.
[4] M. Ralcewicz, T. Knapowski, „Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na wielkość plonu i wartość technologiczną pszenicy jarej (The effect of different nitrogen fertilization on the yield and technological value of spring wheat)”, Annales UMCS, 2004, Sec. E, 59 (2), pp. 969-–678.
[5] A. Woźniak, M. Staniszewski, „Wpływ warunków pogodowych na jakość technologiczną ziarna pszenicy jarej cv. Opatka i pszenicy ozimej cv. Korweta (The influence of weather conditions on the technological quality of spring wheat cv. Opatka and winter wheat cv. Korweta)”, Acta Agrophysica, 2007, 9 (2), pp. 525–540.
[6] T. Knapowski, M. Ralcewicz, E. Spychaj–Fabisiak, O. Ložek, „Ocena jakości ziarna pszenicy ozimej uprawianej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem (Evaluation of grain quality of winter wheat cultivated under conditions of different nitrogen fertilization)”, Fragmenta Agronomica, 2010, 27 (1), pp. 73–80.
[7] S. Muste, C. Modoran, S. Man, V. Muresan, A. Birou, “The influence of wheat genotype on its quality”, 2010, Journal of Agroalimentary Processes and Technology, 16 (2), pp. 99–103.
[8] M. Hruškowá, I. Švec, Z. Kocurková, “Interaction between wheat variety and harvest year analysed by statistical methods, Cereal Technology, 2011, .4, pp. 152–159.
[9] A. Najewski, J. Sarzyńska, „Wartość technologiczna odmian pszenicy (The technological value of wheat)”, Przegląd Zbożowo–Młynarski, 2013, 8, pp. 2–6.
[10] P. Kardasz, P. Bubniewicz, E. Bączkowska, „Ocena stanu zachwaszczenia i plonowanie czterech odmian pszenicy jarej przewódkowej wysianych w różnych terminach (Evaluation of weed infestation and yielding of four spring wheat varieties sown at different dates)”, Postępy w Ochronie Roślin, 2010, 50 (3), pp. 1366–1374.
[11] J. Grocholski, J. Sowiński, G. Kulczycki, S. Wardęga, „Wpływ terminu siewu przewódkowych odmian pszenicy uprawianych na glebie pyłowo–ilastej na plon i parametry morfologiczne roślin (Influence of the sowing date of the facultative wheat cultivated on susty clay soil on the yield and morfological parameters of plants)”, Zeszyty Nauk AR we Wrocławiu, Rolnictwo XCI, 2007, 560, pp. 7–12.
[12] A. Wenda–Piesik, P. Wasilewski, „Reakcja pszenicy jarej „Monsun” i żyta jarego „Bojko” na późnojesienne terminy siewu (Reaction of spring wheat „Monsun” and spring rye „Bojko” for late autumn sowing date)”, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2015, 580, pp. 149–159.
[13] H. Gąsiorowski, E. Klockiewicz–Kamińska, „Polskie odmiany pszenicy(Polish cultivars of wheat)”, in Pszenica Chemia i Technologia, H. Gąsiorowski, Ed., Poznań, PWRiL, 2004, pp. 113–115.
[14] A. Sułek, „Wpływ terminu siewu i zbioru na plonowanie oraz zawartość białka w ziarnie pszenicy jarej odmiany Nawra (Infuence of the sowing and harvesting date on the yield and protein content in spring wheat grain of the Nawra variety)”, Fragmenta Agronomica, 2009, 26 (2), 138–144.
[15] S. Węgrzyn, M. Gut, A. Cyganowicz, B. Ptak, „Odporność rodów i odmian pszenicy (Triticum aestivum L.) na porastanie (Resistance of strains and varieties of wheat (Triticum aestivum L.) to fouling)”, Część I, Pszenica ozima, Biuletyn IHAR, 1991,180, pp. 121–129.
[16] G. Cacak–Pietrzak, „Wykorzystanie pszenicy w różnych gałęziach przemysłu spożywczego – wymagania technologiczne (The use of wheat in various branches of the food industry – technological requirements)”, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2008, 52 (11), pp. 11–13.
[17] G. Cacak–Pietrzak, „Studia nad wpływem ekologicznego i konwencjonalnego systemu produkcji roślinnej na wartość technologiczną wybranych odmian pszenicy ozimej (Studies on the impact of ecological and conventional plant production system on the technological value of selected winter wheat varieties)”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2011.
[18] A. Szafrańska, „Ocena wartości technologicznej wybranych odmian pszenicy ze zbiorów z lat 2009–2011 (Evaluation of the technological value of selected wheat varieties from harvest of the 2009-2011)”, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2012, 571, pp. 115–126.
[19] J. Rothkaehl, D. Abramczyk, W. Górniak, S. Stępniewska, „Ocena przydatności technologicznej ziarna pszenicy uprawianej w kraju(Evaluation of technological sustability of wheat grain cultivated in country)”, Część I. Wstępna ocena podstawowych cech technologicznych ziarna pszenicy ze zbiorów 2009 roku, Sprawozdanie z realizacji tematu, Maszynopis, IBPRS, Warszawa, 2009, unpublished.
[20] J. Rothkaehl, D. Abramczyk, W. Górniak, S. Stępniewska, A. Szafrańska„ Ocena przydatności technologicznej ziarna pszenicy uprawianej w kraju(Evaluation of technological sustability of wheat grain cultivated in country)”, Część I. Wstępna ocena podstawowych cech technologicznych ziarna pszenicy ze zbiorów 2009 roku, Sprawozdanie z realizacji tematu. Maszynopis. IBPRS, Warszawa, 2010, unpublished.
[21] J. Rothkaehl, D. Abramczyk, W. Górniak, S. Stępniewska, A. Szafrańska, „Ocena przydatności technologicznej ziarna pszenicy uprawianej w kraju(Evaluation of technological sustability of wheat grain cultivated in country)”. Część I. Wstępna ocena podstawowych cech technologicznych ziarna pszenicy ze zbiorów 2009 roku, Sprawozdanie z realizacji tematu. Maszynopis. IBPRS, Warszawa, 2011, unpublished.
[22] A. Szafrańska, „Ocena jakości wybranych odmian pszenicy za pomocą aparatu mixolab (Evaluation of the quality of selected wheat varieties using a mixolab apparatus)”, Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2011, 66 (4), pp. 5–16.
[23] W. Nowak, T. Zbroszczyk, L. Kotowicz, „Wpływ intensywności uprawy na niektóre cechy jakościowe ziarna odmian pszenicy (Effect of cultivation intensity on some quality traits of wheat grains)”, Pamiętnik Puławski, 2004, 135, pp. 199–211.
[24] G. Cacak–Pietrzak, A. Sułek, E. Gondek, A. Sułek, „Plonowanie oraz cechy jakościowe ziarna nowych odmian pszenicy jarej w zależności od poziomu nawożenia azotem (Yielding and quality characteristics of grains of new varieties of spring wheat depending on the level of nitrogen fertilization)”, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2010, 553, pp. 11–19.
[25] A. Sułek, G. Cacak–Pietrzak, A. Ceglińska, T. Haber, „Wartość technologiczna wybranych odmian pszenicy jarej w zależności od sposobu nawożenia azotem (Technological value of selected spring wheat varieties depending on the method of nitrogen fertilization)”, Pamiętnik Puławski, 2002, 130, pp. 709–718.
[26] A. Sułek, G. Cacak–Pietrzak, A.Ceglińska, „Wpływ różnych sposobów aplikacji azotu na plon, elementy jego struktury oraz wybrane cechy jakościowe ziarna odmian pszenicy jarej (Influence of different nitrogen application methods on yield, elements of its structure and selected qualitative characteristics of wheat seeds of spring wheat varieties)”, Annales UMCS, Sec. E, 2004, 59, 2, pp. 543–551.
[27] G. Cacak–Pietrzak, A. Sułek, „Wpływ poziomu nawożenia azotem na plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy jarej (The effect of nitrogen fertilization on the yield and technological quality of spring wheat grain)”, Biuletyn IHAR, 2007, 245, 47–55.
[28] A. Sułek, G. Cacak–Pietrzak, „Kształtowanie się cech jakościowych ziarna odmian pszenicy jarej w zależności od nawożenia azotem (Formation of quality of spring wheat varieties depending on nitrogen fertilization)”, Fragmenta Agronomica, 2008, 25 (1), pp. 400–409.
[29] M. Wesołowska–Trojanowska, M. Tomczyńska–Mleko, J. Mazurkiewicz, K. Kowalczyk, J. Leśniowska–Nowak, M. Szafranek, S. Róg, S. Mleko, „Wybrane właściwości fizykochemiczne glutenu otrzymanego z nowych rodów pszenicy(Selected physicochemical properties of gluten obtained from new wheat families)”, Annales UMCS, Sec. E, 2014, 69 (4), pp. 76–83.
[30] A. Achremowicz, H. Borkowska, B. Styk, S. Grundas, „Wpływ nawożenia azotowego na jakość glutenu pszenicy jarej (The effect of nitrogen fertilization on the quality of spring wheat gluten)”, Biuletyn IHAR, 1995, 193, 29–34.
[31] G. Podolska, A. Sułek, „Główne elementy technologii produkcji decydujące o wysokiej jakości ziarna pszenicy (The main elements of production technology that determine the high quality of wheat grain)”, Pamiętnik Puławski, 2003, 130, pp. 597–605.
[32] H. Borkowska, S. Grundas, B. Styk, „Wysokość i jakość plonów niektórych odmian pszenicy jarej w zależności od nawożenia azotowego (The height and quality of yields of some spring wheat varieties depending on nitrogen fertilization)”. Annales UMCS, Sec. E, 2002, 57, 99–103.
[33] I. Małecka, A. Blecharczyk, „Wpływ systemów uprawy roli na jakość ziarna pszenicy ozimej (The influence of tillage systems on the quality of winter wheat grain)”, Pamiętnik Puławski, 2004, 135, pp. 181–187.
[34] S. Stankowski, A. Rutkowska, „Kształtowanie się cech jakościowych ziarna i mąki pszenicy ozimej w zależności od dawki i terminu nawożenia azotem (The qualitative characteristics of grain and winter wheat flour depending on the dose and date of nitrogen fertilization)”, Acta Scientorum Polonorum, Agricultura, 2006, 5 (1), pp. 53–61.
[35] C. Daniel, E. Triboi, “Effects of temperature and nitrogen nutrition on the grain composition of winter wheat: effects on gliadin content and composition”, Journal of Cereal Science, 2000, 32, p. 45–56.
[36] R. Jurga, „Wartość technologiczna ziarna pszenicy (Technological value of wheat)”, Przegląd Zbożowo–Młynarski, 1994, 38 (2), pp. 19 –21.
[37] A. Ceglińska, G. Cacak–Pietrzak, T. Haber, Z. Nita, „Właściwości przemiałowe i wypiekowe wybranych odmian pszenicy ozimej (Properties of milling and baking of selected winter wheat varieties)”, Biuletyn IHAR, 2001, 218/219, pp. 179–184.