Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31113
Inclusive Education of Roma Students from Socially Disadvantaged Background as a Determinant of Their Social Inclusion in the Slovak Republic

Authors: L. Horňák

Abstract:

The aim of the paper is to analyze a longstanding problem in Slovakia – the effective education of Roma students coming from socially disadvantaged backgrounds. Although it is a relatively small country, there are over 630 communities in the Slovak Republic. The efficiency of the projects was verified by interviews with participants; questionnaires; and direct observations. Evaluation reports which summarized and evaluated the outcomes of the projects only confirmed their success. Slovakia realizes that appropriate social inclusion of marginalized citizens coming from the Roma ethnic group can only be achieved through education based on equality of all students and acceptance of diversity.

Keywords: Inclusive Education, Social Inclusion, marginalized communities, socially disadvantaged backgrounds, Roma student, equality in education

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1123909

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 816

References:


[1] L. Horňák, Rómsky žiak v škole. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2005. p. 357. ISBN 80-8068-356-5.
[2] A. H. Maslow, Ku psychológii bytia. Modra: Persona, 2000. P. 223 ISBN 80-967980-4-9
[3] B. Hlebová, Romany folk-tale (paramisi) in the inclusive education of the pupils from Roma ethnic group. Prostějov: Computer Media, 2015. ISBN 978-80-7402-241-8.
[4] L. Horňák, “Špecifiká inkluzívnej edukácie rómskych žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia” Speciální pedagogika, vol.22, no. 4, pp. 259-277, 2012. ISSN1211-2720.
[5] L. Horňák, “Rómovia a inkluzívna pedagogika” In: Lechta, V. (ed.) Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. EMITplus s. r. o. 2010, pp. 207-215. ISBN 978-80-970623-2-3.
[6] J. Kožárová, Deti s problémovým správaním v predprimárnej inkluzívnej edukácii. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. p. 104. ISBN 978-80-555-1399-7.
[7] I. Kovalčíková, B. Kosová, M. Zelina, L. Alberty, A. Salner, E. Končoková, “Celodenný výchovný systém ako forma edukácie žiakov zo SZP. Záverečná evalvačná správa” MPC Bratislava 2015, p. 148, ISBN 978-80-565-1409-2.
[8] E. Sobinkovičová, M. Miňová, A. Rochovská R. Filčák, “Evalvačná správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách II. Záverečná evalavačná správa. MPC Bratislava, 2015, p. 131, ISBN 978-80-565-1416-0.
[9] T. Matulayová, B. Kosová, J. Liba, K. Žilková, P. Janoško, “Evalvačná správa z projektu PRINED – PRojekt Inkluzívnej Edukácie. Záverečná evalvačná správa. MPC Bratislava, 2015, p. 136, ISBN 978-80-565-1415.
[10] B. Hlebová, Partial cognitive functions in the context of reading competence of the pupils with mild intellectual disability in the school integration. Prostějov: Computer Media, 2015. ISBN 978-80-7402-242-5.
[11] Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020 prijatá uznesením vlády SR č. 1/2012 dňa 11. januára 2012, www.minv.sk/?romske-komunity-uvod&subor=160449