Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31100
Analysis of Secondary School Students’ Perceptions about Information Technologies through a Word Association Test

Authors: Fetah Eren, Ismail Sahin, Ismail Celik, Ahmet Oguz Akturk

Abstract:

The aim of this study is to discover secondary school students’ perceptions related to information technologies and the connections between concepts in their cognitive structures. A word association test consisting of six concepts related to information technologies is used to collect data from 244 secondary school students. Concept maps that present students’ cognitive structures are drawn with the help of frequency data. Data are analyzed and interpreted according to the connections obtained as a result of the concept maps. It is determined students associate most with these concepts—computer, Internet, and communication of the given concepts, and associate least with these concepts—computer-assisted education and information technologies. These results show the concepts, Internet, communication, and computer, are an important part of students’ cognitive structures. In addition, students mostly answer computer, phone, game, Internet and Facebook as the key concepts. These answers show students regard information technologies as a means for entertainment and free time activity, not as a means for education.

Keywords: Information Technology, secondary school, word association test, cognitive structure

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1094365

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1708

References:


[1] Bahar, M., Johnstone, A. H., & Sutcliffe, R. G. (1999). Investigation of students’ cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33, 134-141.
[2] Bahar, M., & Kılıç, F. (2001). Kelime iletişim testi yöntemi ile Atatürk İlkeleri arasındaki kavramsal bağların araştırılması. IX. Eğitim Bilimleri Kongresi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
[3] Bahar, M., & Özatlı, S. (2003). Kelime iletişim testi yöntemi ile lise 1.Sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 75-85.
[4] Bakar, A., Tüzün, H., & Çağıltay, K. (2008). Öğrencilerin eğitsel bilgisayar oyunu kullanımına ilişkin görüşleri: Sosyal bilgiler dersi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 27-37.
[5] Bayırtepe, E., & Tüzün, H. (2007). Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilgisayar dersindeki başarıları ve öz-yeterlik algıları üzerine etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 41- 54.
[6] Cardellini, L., & Bahar, M. (2000). Monitoring the learning of chemistry through word association tests. Australian Chemistry Resource Book, 19, 59-69.
[7] Ceyhun, Y., & Çağlayan, M. U. (1997). Bilgi teknolojileri Türkiye için nasıl bir gelecek hazırlamakta. Ankara: Türkiye İş Bankası Yay. No: 361.
[8] Çardak, O. (2009). The determination of the knowledge level of science students on energy flow through a word association test. Energy Education Science and Technology, 1(1), 139-155.
[9] Dikmenli, M. (2010). Biology students’ conceptual structures regarding global warming. Energy Education Science and Technology, 2(1), 21- 38.
[10] Dikmenli, M. (2010). Biology student teachers’ conceptual frameworks regarding biodiversity. Education, 130(3), 479-489.
[11] Durdukoca, Ş. F., & Arıbaş, Ş. (2011). İlköğretim seçmeli bilişim teknolojileri dersi 5. basamak öğretim programının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Malatya ili örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 140-168.
[12] Elibol, H. (2005). Bilişim teknolojileri kullanımının işletmelerin organizasyon yapıları üzerindeki etkileri. Selçuk Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 155-162.
[13] Ercan, F., Taşdere, A., & Ercan, N. (2010). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla bilişsel yapının ve kavramsal değişimin gözlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2), 136-154.
[14] Işıklı, M., Taşdere, A., & Göz, N. L. (2011). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla öğretmen adaylarının Atatürk İlkelerine yönelik bilişsel yapılarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 50-72.
[15] Johnstone, A. H., & Moynihan, T. F. (1985). The relationship between performance in word association tests and achievement in chemistry. European Journal of Science Education, 7, 57-66.
[16] Kempa, R. F., & Nicholls, C. E. (1983). Problem solving ability and cognitive structure an explanatory investigation. European Journal of Science Education, 5, 171-184.
[17] Malta, S. E. (2010). İlköğretimde kullanılan eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
[18] Öz, M. (2009). Bilgisayar oyunlarının çocukların bilişsel performansına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Maltepe Üniversitesi.
[19] Özmen, F., & Denktaş, Y. (2011). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin okulların örgütsel öğrenmesindeki rolü. 5. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 22-24 Eylül, Elazığ: Fırat Üniversitesi.
[20] Plomp, T., Anderson, R. E., & Kontogiannopoulou-Polydorides, G. (1996). Cross national policies and practices on computers in education. Boston: Kluwer Academic Publishers.
[21] Preece, P. F. W. (1978). Exploration of semantic space: review of research on the organization of scientific concepts in semantic memory. Science Education, 62(4), 547-562.
[22] Schaefer, G. (1979). Concept formation in biology: the concept growth. European Journal of Science Education, 1, 87-101.
[23] Seferoğlu, S. S. (2007). İlköğretim bilgisayar dersi öğretim programı: Eleştirel bir bakış ve uygulamada yaşanan sorunlar. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 29, 99-111.
[24] Shavelson, R. J. (1972). Some aspects of the relationship between content structure and cognitive structure. Journal of Educational Psychology, 63, 225-234.
[25] Shavelson, R. J. (1974). Methods for examining representations of a subject-matter structure in a student’s memory. Journal of Research in Science Teaching, 11, 231-249.
[26] Şahin, M. C. (2009). Yeni bin yılın öğrencilerinin özellikleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 155-172.
[27] Tuti, S. (2005). Eğitimde bilişim teknolojileri kullanımı performans göstergeleri, öğrenci görüşleri ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
[28] Ural, M. N. (2009). Eğitsel bilgisayar oyunlarının eğlendirici ve motive edici özelliklerinin akademik başarıya ve motivasyona etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
[29] Varol, N. (2002). Bilişim teknolojilerinin eğitim kurumlarında kullanımları ve eğitimcilerin rolü. Akademik Bilişim 2002, 6-8 Şubat, Konya: Selçuk Üniversitesi.
[30] Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.