Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31756
A Study of the Views of Information Technologies Teachers Regarding In-Service Training

Authors: Halit Arslan, Ismail Sahin, Ahmet Oguz Akturk, Ismail Celik

Abstract:

Today, the means of following the developments in the area of science and technology is to keep up with the pace of the advancements in this area. As is in every profession, apart from their personal efforts, the training of teachers in the period after they start their careers is only possible through in-service training. The aim of the present study is to determine the views of Information Technologies (IT) teachers regarding the in-service training courses organized by the Ministry of National Education. In this study, in which quantitative research methods and techniques were employed, the views of 196 IT teachers were collected by using the “Views on In-service Training” questionnaire developed by the authors of the paper. Independent groups t-test was used to determine whether the views of IT teachers regarding in-service training differed depending on gender, age and professional seniority. One-way analysis of variance (ANOVA) was used to investigate whether the views of IT teachers regarding in-service training differed depending on the number of in-service training courses they joined and the type of inservice training course they wanted to take. According to the findings obtained in the study, the views of IT teachers on in-service training did not show a significant difference depending on gender and age, whereas those views differed depending on professional seniority, the number of in-service training courses they joined and the type of inservice training course they wanted to take.

Keywords: In-service training, IT teachers, professional development, personal development.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1094301

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1477

References:


[1] Baloğlu, N. (2007). İlk ve ortaöğretim okulu yönetici yardımcılarının alması gereken hizmetiçi eğitim konuları hakkında okul yöneticilerinin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), 167-178.
[2] Baran, F. (2008). Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan hizmetiçi eğitim yöntemiyle bilgisayar eğitimi uygulamasına ilişkin öğretmen görüş ve önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.
[3] Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (12. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
[4] Can, E. (2011). Türkiye’de kamu personelinin hizmetiçi eğitiminde bilişim teknolojilerinin rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
[5] Çatmalı, M. (2006). Gelecek için eğitim hizmetiçi eğitim kursunun değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.
[6] Çelik, İ. (2012). Öğretmen adaylarının sosyal ağ (Facebook) kullanımlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi.
[7] Doğan, O. (2009). Hizmetiçi eğitime katılımın eğitim öğretim sürecine etkisi ile ilgili yönetici ve öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Maltepe Üniversitesi.
[8] Göçebe, H. (2010). MEB merkezi hizmetiçi eğitim kurslarının etkinliği ve yönetim becerilerine katkıları (Sağlık meslek lisesi yöneticileri kapsamında bir araştırma). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.
[9] Gönen, S., & Kocakaya, S. (2006). Fizik öğretmenlerinin hizmetiçi eğitimler üzerine görüşlerinin değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 37- 44.
[10] Guskey, T. R. (2002). Does it make a difference? Evaluating professional development. Educational Leadership, 59(6), 45-51.
[11] Gültekin, M., Çubukçu, Z., & Dal, S. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin eğitim-öğretimle ilgili hizmetiçi eğitim gereksinimleri. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 131-152.
[12] Houston, A. (2004). Anket Hazırlama Kılavuzu (Elektronik sürüm). İstanbul: Kalite Ofisi.
[13] Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
[14] Neo. R. A., & Wilk, S. L. (1993). Investigation of the factors that influence employees’ participation in development activities. Journal of Applied Psychology, 78(2), 291-302.
[15] Owen, S. (2003). School-based professional development-building morale, professionalism and productive teacher learning practices. Journal of Educational Enquiry, 4(2), 102-128.
[16] Sönmez, V. (1999). Öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
[17] Wei, R. C., Darling-Hammond, L., & Adamson, F. (2010). Professional development in the United States: Trends and challenges. Dallas, TX: National Staff Development Council.