Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31738
A Study on Teachers’, Students’ and Their Parents’ Views on the FATIH Project

Authors: Şemsettin Şahin, Ahmet Oğuz Aktürk, İsmail Çelik

Abstract:

This study investigated the views of teachers, students and their parents on the FATIH (Movement of Enhancing Opportunities and Improving Technology) Project, which was put into service by the Ministry of National Education in cooperation with the Ministry of Transportation in Turkey in November 2010 for the purpose of increasing students’ success and planned to be completed within 5 years. The study group consisted of teachers employed in a pilot school in the province of Karaman in central Turkey included within the scope of the FATIH Project, students attending this school and parents whose children are students in that school. The research data were collected through forms developed by the researchers to determine the views of teachers, students and parents on the FATIH Project. The descriptive analysis method, one of the qualitative research methods, was used in the study. An analysis of the data revealed that a large majority of the teachers and the students believed that if computers were used to serve their set purpose, then they could make considerable contributions to education. A large majority of the parents, on the other hand, regard the use of computers in education as a great opportunity for the students. The views of the teachers, students and parents on the FATIH Project usually overlap. Most of the participants in the study pointed out that the FATIH Project was intended to use technology effectively in education. Moreover, each individual participant described their role in the FATIH Project in accordance with their relative position and stated that they could perform whatever was expected of them for the effective and efficient use and progress of the Project. The views of the participants regarding the FATIH Project vary according to the kind of the participants.

Keywords: Education, FATIH Project, technology.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1089615

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1429

References:


[1] Aksal, F. A. (2011). Developing evaluative tool for online learning and teaching process. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10( 3), 69-75.
[2] Altunçekiç, A. & Aksu, L. (2011). Web destekli öğrenme ortamlarının internet kullanımına yönelik tutum düzeyleri üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 239-250.
[3] Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Adapazarı: Sakarya Kitabevi.
[4] Atam, O. (2006). Oluşturmacı yaklaşıma dayalı olarak fen ve teknoloji dersi ısı - sıcaklık konusunda hazırlanan yazılımın ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.
[5] Batur, Z., Gulveren, H., & Balcı, S. (2013). An empirical work about the attitudes of students receiving education under "tablet pc pilot practice” towards use of technology in turkish lectures. European Journal of Educational Studies, 5(1), 29-42.
[6] Bektaş, C. & Semerci, Ç. (2008). İlköğretim okullarında bilgisayar derslerine ilişkin öğretmen görüşleri (Elazığ ili örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 195-210.
[7] Bilici, A., Akdur, T. E., Yıldızbaşı, A., Günday, Ö., & Çiçek, H. (2011). Eğitimde FATİH Projesinin sağlaması öngörülen fayda ve sosyal etkileri. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium. 22-24 September, Fırat University, Elazığ, Turkey.
[8] Bråten, I., Strømsø, H. I., & Samuelstuen, M. S. (2005). The relationship between Internet-specific epistemological beliefs and learning within Internet technologies. Journal of Educational Computing Research, 33(2), 141–171.
[9] Delen, E. & Bulut, O. (2011). The relationship between students’ exposure to technology and their achievement in science and math. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(3), 311-317.
[10] Guzel, H. (2011). Factors affecting the computer usage of physics teachers working at private training centers, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2), 122-132.
[11] Hartley, K., & Bendixen, L. D. (2003). The use of comprehension aids in a hypermedia environment: Investigating the impact of metacognitive awareness and epistemological beliefs. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 12(3), 275–289.
[12] Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. (13. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
[13] Karhan, İ. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin epistemolojik inançlarının demografik özelliklerine ve bilgi teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
[14] Keser, H. & Çetinkaya, L. (2013). Problems faced by teachers and students in terms of using interactive boards and suggested solutions related to these problems. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 377-403.
[15] Keskinkılıç, F. E. & Karataş, S. (2011). Eğitsel içerikli web sitelerinin metin tasarım unsurları açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 35-47.
[16] MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2013). Eğitimde fırsatları artırma teknolojiyi iyileştirme hareketi projesi (FATİH). Proje hakkında. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6, Erişim Tarihi: 08.11.2013.
[17] Önen, A. S. (2012). Effects of educational beliefs on attitudes towards using computer technologies. H. U. Journal of Education, 43, 353-361.
[18] Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B., & Ayas, C. (2013). The use of tablet PC and interactive board from the perspectives of teachers and students: Evaluation of the FATİH Project. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(3), 1815-1822.
[19] Papadouris, N. & Constantinou, C. P. (2008). A methodology for integrating computer-based learning tools in science curricula. Journal of Curriculum Studies, 41(4), 521-538.
[20] Smith, H. J., Higgins, S., Wall, K., & Miller, J. (2005). Interactive whiteboards: boon or bandwagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 21(2), 91-101.
[21] Somyürek, S., Atasoy, B., & Özdemir, S. (2009). Board's IQ: What makes a board smart?. Computers & Education, 53(2), 368-374.
[22] Strømsø, H. I., & Bråten, I. (2010). The role of personal epistemology in the self-regulation of Internet-based learning . Metacognition and Learning, 5(1), 91–111.
[23] Şahin, İ., Erdoğan, A., & Aktürk, A. O. (2007). Öğretmen adaylarının okul uygulamalarından doyumlarını yordayıcı faktörler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 509–517.
[24] Wolcott, H. F. (1990). On seeking-and rejecting-validity in qualitative research. (Ed.) E. W. Eisner, & A. Peshkin Qualititative Inquiry in Education the Coutinuing Debate (pp.121-152), New York: Teachers Collage Press.
[25] Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2004). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.