Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 32128
Contemporary Housing Indicators in Poland on the Wroclaw Study Case

Authors: R.P.Masztalski, M.Michalski

Abstract:

The paper presents the results of research on trends in shaping of multifamily buildings in Poland on the example of Wrocław, after Polish accession to the European Union. The study is conducted within the research project: “Trends in creating of multifamily housing development since 2004, on the Wrocław study case" supported by Polish Ministry of Science and Higher Education and will be completed in November 2011. The research involves multifamily buildings completed in the last decade, in term of fundamental urbanization factors such as: building-s coefficient area, useable area, green area (biologically active surface), intensity of building development, amount of dwellings, dwelling area, amount of parking places, numbers of floors, etc. The analysis of these indicators was conducted based on the date obtained in the study of approximately one hundred new housing units, completed in Wroclaw. The analysis attempts to formulate the main trends in creating of housing policy in Poland during the last 10 years in reference to local urban policy.

Keywords: Housing indicators, multifamily housing development in Poland, multifamily housing transformation.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1062698

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1291

References:


[1] H. Adamczewska-Wejchert,”Kształtowanie zespołów mieszkaniowych :wybrane współczesne tendencje europejskie” Warszawa : "Arkady", cop. 1985.
[2] G.M. Dąbrowska-Milewska. "Wielorodzinna architektura mieszkaniowa Białegostoku :1990-2004 : uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i przestrzenne”, Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2006.
[3] G.M. Dąbrowska-Milewska,”Zabudowa mieszkaniowa w kształtowaniu przestrzeni miasta :Białystok 1989-2004”, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 2005.
[4] L.Kałkowski, „Polski rynek nieruchomości –bilans otwarcia po wejściu Polski do Unii Europejskiej”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2007
[5] R.MASZTALSKI,M.MICHALSKI, „Problemy dogęszczania śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej : analiza wybranych realizacji wrocławskich”. Przegląd Budowlany., 2011,, nr 4, s. 152-156.
[6] A. PLACHCINSKA. Tendencje w projektowaniu mieszkań i budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej w Polsce i w innych krajach europejskich”, Warszawa : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, 1990.
[7] W.SUCHORZEWSKI, "Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa w latach 1971-1975” -- Warszawa : Wydawnictwo Akcydensowe, 1979.
[8] H.Zaniewska, A.Tokajuk., „Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast”, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Białystok 2006
[9] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. DZ.U. nr 75 poz. 690 z późn. zm./ Regulation of The Ministry of Infrastructure / dated 12 April 2002 concerning the technical conditions which should be fulfilled building and their location. Legislative Journal No. 75 item 690 subsequent amendments
[10] Zarządzenie nr 9 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 stycznia 1974r. w sprawie wskaźników i wytycznych dla terenów mieszkaniowych w miastach
[11] USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, DZ.U. nr 75 poz. 690 z późn. zm. Legislative Journal No. 75 item 690 subsequent amendments
[12] USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; z późn. zm.
[13] Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. nr 130, poz 871.