Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 32727
Plant Supporting Units (Ekobox) Application Project for Increasing Planting Success in Arid and Semi-Arid Areas

Authors: Gürcan D. Baysal, Ali Tanış

Abstract:

In this study, samples of plant types including rose hip (Rosa canina L.), jujube (Ziziphus jujube), sea buckthorn (Hippophae rhamnoides), elderberry (Sambucus nigra), apricot (Prunus armeniaca), scots pine (Pinus sylvestris), and cedar of Lebanon (Cedrus libani) were grown using plant supporting units called Ekobox and drip irrigation systems in the Karapınar, Konya region of Turkey to reveal the efficiency of Ekobox and drip irrigation compared against a control with no irrigation. The plant diameter, height, and survival rates were determined, compared with each other, and statistically analyzed. According to the statistical analysis of the results, Ekobox applications resulted in the highest values for survival rate, diameter, and height measurements whereas the lowest values were determined in the control groups. These results indicate that the cultivation of plants with Ekobox may help protect against the loss of fertile soils as an effective mechanism for combating erosion and desertification. These advantages may also lead to a lasting economic effect on the cultivation of plants by locals of the Karapınar, Konya province who suffer from an ever-decreasing underground water level as a result of agricultural consumption.

Keywords: Drip irrigation, Ekobox, plant diameter, plant height, plant survival rate.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.6084/m9.figshare.12489677

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 557

References:


[1] Turna, İ., Altun, L., Üçler, A.Ö., Tazegün, T. (2007). Kurak ve Yarı kurak Bölge Ağaçlandırmalarının Genel Değerlendirmesi. Türkiye’de Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı. 7-10 Kasım 2006, Ürgüp Türkiye, 33-42.
[2] Doğan, O. (2011). Türkiye’de erozyon sorunu nedenleri ve çözüm önerileri. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 134, 62-69.
[3] Koçer, F., Kurt, L., İmalı, A., & Karahan, F. (2009). Küresel Isınmanın Ekolojik Etkileri, 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Haziran 2009, Konya, 205-213.
[4] Oğuz, C., Kan, A., & Kan, M. (2009). Kırsal Kalkınma Açısından Kuraklık ve Çölleşmenin Yoksulluk Olgusu Kapsamında Değerlendirilmesi, 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Haziran 2009, Konya, 302-314.
[5] Ürgenç, S. (1998). Ağaçlandırma Tekniği. İ.Ü Orman Fakültesi, İ.Ü Rektörlük Yayın No: 3994, Orman Fakültesi Yayın No: 441, Emek Matbaacılık, İstanbul. 600 s.
[6] Yılmaz, M., & Tonguç, F. (2010). Türkiye’de Yarı Kurak Alanlardaki Ağaçlandırmalar için Önemli Bir Doğal Tür: Tüylü Meşe (Quercus pubescens Wild.), 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Haziran 2009, Konya, 163-165.
[7] Ertekin, M., & Özel, H. B. (2010). Çorum yöresi erozyonla mücadele kapsamında yapılan karaçam (Pinus nigra Arnold.) ve sedir (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırmaları. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 12(18), 77-85.
[8] Tavşanoğlu, F. (1976). Türkiye'de rüzgâr erozyonunun kapsamı, rüzgâr erozyonuna karşı mücadele (örnek: İç Anadolu Konya Karapınar’da rüzgâr erozyonu ile mücadele). İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 26(2), 65-94.
[9] Yaman, A. (2001). Karapınar Ovası’nda Rüzgar Erozyonunun Nedenleri, Erozyonla Mücadelenin Dünü-Bugünü, Karapınar Sempozyumu, Konya.
[10] Bozyiğit, R. ve Tapur, T. (2009). Konya Ovası ve Çevresinde Yeraltı Sularının Obruk Oluşumlarına Etkisi. Selçuk Üniv.Sos. Bil. Enst. Dergisi, 21, 137-155.
[11] D.S.İ. (2010). 52258, 52268, 43664, 38306 Nolu Kuyuların YAŞ Seviye Verileri. Ankara.
[12] Doğan, U., & Yılmaz, M. (2011). Natural and induced sinkholes of the Obruk Plateau and Karapınar-Hotamış Plain, Turkey. Journal of Asian Earth Sciences, 40(2), 496-508.
[13] Yılmaz, M. (2010). Karapınar Çevresinde Yeraltı Suyu Seviye Değisimlerinin Yaratmış Olduğu Çevre Sorunları. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 2(2), 145-163.
[14] Bouyoucos, G. J. (1951). A recalibration of the hydrometer method for making mechanical analysis of soils 1. Agronomy journal, 43(9), 434-438.
[15] Jackson, M. L. (1962). Soil chemical analysis, constable and Co. Ltd. London, 497.
[16] JMP Pro (Computer software). (2007). Retrieved from https://www.jmp.com.
[17] Brix, H. (1979). Effects of plant water stress on photosynthesis and survival of four conifers. Canadian Journal of Forest Research, 9(2), 160-165.
[18] Yazgan, S., Büyükcangaz, H., Demirtaş, Ç., & Candoğan, B. N. (2004). Genç kiraz ağaçlarında (Prunus avium) farklı sulama programlarının vejetatif gelişme parametreleri ve bitki su tüketimi üzerine etkileri. Uludag. Üniv. Zir. Fak. Dergisi, 18(2), 1-12.
[19] Kaynaş, K., Kaynaş, K., Öz, F., & Burak, M. (1995). Değişik anaçlar üzerine aşılı bazı elma çeşitlerinin kurağa dayanımları. Türkiye II. Ulusal bahçe bitkileri kongresi, 3-6.
[20] Kaynaş N, Kaynaş K, & Burak M (1997). Bazı spur tipi elma çeşitlerinin kısıtlı su uygulamalarına ve kurağa dayanımları. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 2-5 Eylül, s: 195-201.
[21] Küçükyumuk, C., Sarısu, H., Yıldız, H., Kaçal, E., & Koçal, H. (2015). Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Su Stresinin Bazı Vejetatif Gelişim Parametrelerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 25(2), 180-192.