The Influence of Disturbances Generated by Arc Furnaces on the Power Quality
Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 32920
The Influence of Disturbances Generated by Arc Furnaces on the Power Quality

Authors: Z. Olczykowski

Abstract:

The paper presents the impact of work on the electric arc furnace. Arc equipment is one of the largest receivers powered by the power system. Electric arc disturbances arising during melting process occurring in these furnaces are the cause of an abrupt change of the passive power of furnaces. Currents drawn by these devices undergo an abrupt change, which in turn cause voltage fluctuations and light flicker. The quantitative evaluation of the voltage fluctuations is now the basic criterion of assessment of an influence of unquiet receiver on the supplying net. The paper presents the method of determination of range of voltage fluctuations and light flicker at parallel operation of arc devices. The results of measurements of voltage fluctuations and light flicker indicators recorded in power supply networks of steelworks were presented, with different number of parallel arc devices. Measurements of energy quality parameters were aimed at verifying the proposed method in practice. It was also analyzed changes in other parameters of electricity: the content of higher harmonics, asymmetry, voltage dips.

Keywords: Power quality, arc furnaces, propagation of voltage fluctuations.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1474626

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 697

References:


[1] Désquilbet G.: Les fluctuations rapides de tension et le phénomène de papillotement des lampes (flicker). EDF, HR22/95/GD8.A, Clamart, 1995.
[2] Hanzelka Z.: The quality of electricity supply. RMS voltage disturbances, (in Polish: Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia), Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
[3] Hanzelka Z.: The effectiveness of static compensation of the impact of disturbed receivers on the power supply network. (in Polish: Skuteczność statycznej kompensacji oddziaływania odbiorników niespokojnych na sieć zasilającą. Wydawnictwa AGH. Kraków 1994.
[4] Hering M.: Podstawy elektrotermii, (in Polish: Bse electrothermics) WNT, Warszawa, 1992.
[5] Kowalski Z.: Unbalance in electrical power systems (in Polish: Asymetria w układach elektroenergetycznych) PWN, 1987.
[6] Olczykowski Z., Electric arc furnaces as a source of voltage fluctuations in the power system, 19th International Conference on Power Quality Management, Measurement, Analysis and Monitoring, pp – 1778-1782, 21-22 September London, 2017.
[7] Olczykowski Z.: Oddziaływanie zakłóceń powstających w sieci zasilającej stalownię na pracę urządzeń wchodzących w skład instalacji pieca łukowego (in Polish: Impact of interference arising from the power supply of the steel plant to the operation of equipment in the installation of the arc furnace), TTS nr 12/2015.
[8] Olczykowski Z.: Wpływ asymetrii na wahania napięcia w sieciach zasilających piece łukowe (in Polish: Effect of asymmetry on voltage fluctuations in arc furnace power supply networks), Logistyka, 2011.
[9] Olczykowski Z., Wąsowski A.: Methods of voltage unbalance estimation in electric power networks: Electrical Power Quality and Utilisation. Vol. XII, No 2, 2006.
[10] Olczykowski Z.: Methods of determination of the voltage fluctuations and light flicker at simultaneous operation of three-phase arc furnaces. Electrical Power Quality and Utilisation. Vol. IX, No 1, 2003r.
[11] Olczykowski Z., Wojciechowski J.: Measurements of basic power quality parameters with the use of virtual devices (in Polish: Pomiary podstawowych parametrów jakości energii elektrycznej z wykorzystaniem mierników wirtualnych). Prace Naukowe Politechniki Radomskiej. Elektryka Nr 2. Radom, 2002.
[12] PN-EN 50160:2014: Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych, Warszawa, Polski Komitet Normalizacyjny. (in Polish: PN-EN 50160:2014 Parameters of the supply voltage in the public power networks, Warsaw: Polish Committee of Standardizatiom).
[13] PN-T -01030: Electromagnetic compatibility. Terminology, (in Polish: Kompatybilność elektromagnetyczna – terminologia.
[14] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. 2007. Dz. U. Nr 93, poz. 623, (in Polish: Ordinance of the Minister of Economy of 4 May 2007 on detailed conditions for the functioning of the power system. Dz. U. Nr 93, poz. 623, 2007.
[15] UIE. Guide to Quality of Electical Supply for Industrial Installations. Part 5. Flicker and Voltage Fluctuations. „Power Quality” Working Group WG 2, 1999.
[16] Wąsowski A.: Adaptation of a three-phase arc furnace to the power system, Monograph 131, (in Polish: Dopasowanie trójfazowego urządzenia łukowego do systemu elektroenergetycznego, Monografia, Nr 131), 2009.