Banking Crisis and Economic Effects of the Banking Crisis in Turkey
Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 32926
Banking Crisis and Economic Effects of the Banking Crisis in Turkey

Authors: Sevilay Konya, Sadife Güngör, Zeynep Karaçor

Abstract:

Turkish economy is occurred depending on different factors from time to time and the banking crises of different magnitudes. Foremost among the factors which hinder the development of countries and societies- crises in the country's economy. Countries' economic growth rates affect inflation, unemployment and external trade. In this study, effect of November 2000, February 2001 and 2008 banking crisis on Turkey's economy and banking crisis will be examined and announced as conceptual. In this context, this study is investigates Turkey's GDP, inflation, unemployment and foreign trade figures. Turkey's economy affected have been identified from 2000 November 2001 February and 2008 banking crisis.

Keywords: Banking crises, Turkey’s economy, economic effects, Turkey.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1129826

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1260

References:


[1] I. Sayım, K. Duman and A. Korkmaz, “Türkiye Ekonomisinde Finansal Krizler: Bir Faktör Analizi Uygulaması”, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, ss:45-69, 2004.
[2] M. Karabıçak, “Küresel Krizleri Tetikleyen Nedenler ve Küresel Krizin Türkiye Boyutu”, S.D.Ü. İ.İ.B.F Dergisi, C:15, S:3, ss: 251-270, 2010.
[3] S. Duranlar, “Banka Krizleri ve Özel Sermayeli Ticaret Bankaları: Türkiye Örneği”, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2007.
[4] A. Turgut, “Türleri, Nedenleri ve Göstergeleriyle Finansal Krizler”, TUHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 4-5, ss: 35-46, 2007.
[5] G. Delice, “Finansal Krizler: Teorik ve Tarihsel Bir Perspektif”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 10, ss: 57-81, 2003.
[6] M. Bordo, “Financial Crises: Lessons From History”, 5. Uluslararaso Garden Finans Konferansı, 1987, aktaran Kindleberger, Charles P. Cinnet, Panik ve Çöküş Mali Krizler Tarihi , İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları s.9, 2000.
[7] A. Schwartz, “Systemic Risk and the Macroeconomy” in Kaufman, G.G. (ed) Research in financial Services, 7.19-30, Greenwich, JAI press, 1995, aktaran; Gup, Benton E. , Bank Failures in The Major Trading Countries of The World: Causes And Remedies, Greenwood Publishing Group, s.7, 1998.
[8] J. Sachs, "Alternative Approaches to Financial Crises in Emerging Markets," Capital Flows and Financial Crises (Ed.), Miles Kahler, Cornell University Pres, Ithaca New York, ss. 243-262. 1998.
[9] I. Sayım, K. Duman and A. Korkmaz, “Türkiye Ekonomisinde Finansal Krizler: Bir Faktör Analizi Uygulaması”, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, ss:45-69, 2004.
[10] Z. T. Aloğlu, “Bankacılık Sektörünün Karşılaştığı Riskler ve Bankacılık Krizler Üzerindeki Etkileri”, T.C.M.B, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara, 2005.
[11] G. Gürkan, “Küreselleşme sürecinde Finansal Krizler ve Finansal Düzenlemeler”, ITO yayınları No:47, 1998.
[12] G. Yay, “1990’lı Yıllardaki Finansal Krizler ve Türkiye Krizi”, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Yıl 7, Sayı 42, Eylül-Ekim, s:1234-1248, 2001.
[13] H. Altıntaş, “Bankacılık Krizleri, Nedenleri ve Ekonomik Maliyetleri”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, Ocak-Haziran, 2004.
[14] M. Goldstein and P. Turner, “Banking Crises in Emerging Economies: Origins and Policy Options”, BIS Economics Papers No:42, 1996.
[15] K. Duman, “Finansal Krizler ve Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2002.
[16] G. Jr. Caprio and D. Klingebiel, “Bank Involvencies: Cross Country Experience, The World Bank Policy Research Working Paper No: 1620, 1996.
[17] G. Hoggart, R. Reıs and V. Saporta, “Costs of Banking System Instability: Some Empirical Evidence”, Bank of England Working Paper No: 144, 2001.
[18] H. Altıntaş, “Bankacılık Krizleri, Nedenleri ve Ekonomik Maliyetleri”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, Ocak-Haziran, 2004.
[19] B.Afşar, “Türk Bankacılık Sektöründe Krizler”, Konya Ticaret Odası, Araştırma Raporu, 2007.
[20] A. Erken Çelik, Yapay Sinirsel Ağ Modeli Yardımıyla Bankacılık Krizlerinin Değerlendirilmesi, Doktora Tezi,Ankara Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Ankara , 2005.
[21] Z. Karaçor, “Öğrenen Ekonomi Türkiye: Kasım 2000-Şubat 2001 Krizinin Öğrettikleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006.
[22] A. Eren, Türkiye Ekonomisi, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2012.
[23] Z. Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012.
[24] G. Kazgan, “1990 Sonrası Yıllarda Türkiye’de Krizler ve İşsizlik; Çalışanlar ve Sosyal Güvenlikleri İçin Çözümleri Açısından Bir İrdeleme, Galatasaray Üniversitesi, 17-18 Mayıs, 2002.
[25] A. Ay, Türkiye’de Dış Ticaret ve Kur Politikaları Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, Konya, 2007.
[26] A. Buluş, Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri, Tablet Kitabevi, Konya, 2003.
[27] B. Güloğlu and E. Altunoğlu, “Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Rusya Krizleri”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ekim, 2002.
[28] BDDK, “Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi”,Çalışma Tebliği, 3. Baskı, 2010.
[29] B.C. Ataman, “Türkiye’de 2000-2005 Dönemi İşsizlik Üzerine Tartışmalar”, İktisat İşletme Finans, Cilt 21, Sayı 39, 2006.
[30] A. Ay, Türkiye’de Dış Ticaret ve Kur Politikaları Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, Konya, 2007.
[31] M. Afşar, “Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 2011.
[32] TCMB, www.tcmb.gov.tr, 2008.
[33] A. Ünal ve H. Kaya, “Küresel Kriz ve Türkiye”, Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 2009.
[34] N. Altuntepe, “2008 Küresel Krizinin Ülkelerin İstihdam Yapısı Üzerine Etkilerinin Dinamik Bir Analizi”, http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sduvd/article/viewFile/1372/1460, 2009 (Erişim Tarihi: 10.09.2015).
[35] B. Selçuk and N. Yılmaz, “Küresel Finansal Sistemde Değişim ve Türkiye’ye Etkileri”, Uluslararası Finans Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2008.
[36] www.tuik.gov.tr.