Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 32727
Structural Transformation after 2000 in Turkey Economy Evaluation as Theoretical in the Context of Inflation and Foreign Trade

Authors: Sadife Güngör, Sevilay Konya, Zeynep Karaçor

Abstract:

Inflation and foreign trade are the most important economic indicator of a country. In this study, Turkey's economy with the policies adopted after 2000, given how performs an economic transformation. This transformation of the economy is discussed with inflation and foreign trade. In this context, attention is drawn to 2001 Strong Economy and Transition Program and 2006 Inflation Targeting Regime. The evaluation was performed of after the year 2000 inflation and foreign trade figures in Turkey economy. When we looked the progress, after 2000 in Turkey economy, we can say a new process was built up.

Keywords: Inflation, foreign trade, 2001 strong economy program, 2006 ınflation targeting regime.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1340146

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 953

References:


[1] İ. Arslan and S. Yapraklı, “Banka Kredileri ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ekonometrik bir Analiz (1983-2007)”, İstanbul Ünivesitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, sayı: 7, ss: 88-103,2008.
[2] E. Gül and A. Ekinci, “Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru arasındaki Nedensellik Arasındaki İlişki: 1984-2003”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 1, s: 91-106, 2006.
[3] E. Aydoğan, “1980’den Günümüze Türkiye Enflasyon Serüveni”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F, Cilt: 11, Sayı: 1, s: 91-110,2004.
[4] E. Aydoğan, “1980’den Günümüze Türkiye Enflasyon Serüveni”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F, Cilt: 11, Sayı: 1, s:91-110,2004.
[5] TCMB, “ Enflasyon”, www.tcmb.gov.tr, (Retrieved data: 12.08.2015).
[6] A. Kılıçbay, “Türk Ekonomisinde Enflasyonun Anatomisi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayın No: 507, İstanbul,1984.
[7] H. Karakayalı, “Makro Ekonomi”, 4.Bask, Manisa, 2002.
[8] E. Aydoğan, “1980’den Günümüze Türkiye Enflasyon Serüveni”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F, Cilt: 11, Sayı:1, s:91-110,2004.
[9] E. Alsu, “ Döviz Kurları, Enflasyon ve Faiz oranlarının Dış ticaret üzerindeki etkileri: Türkiye Örneği(1985-2005)”, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, 2006.
[10] http://www.mynet.com/trend/cevaplar/soru-cevap/enflasyon-nedir-etkileri-nelerdir-/289407, (Retrieved data: 27.09.2015).
[11] A. Gülmez and N. Altıntaş, “ Türkiyede Ticari Açıklık ve Enflasyonun Gelir dağılımına etkisi: Ekonometrik Bir Analiz”, KAÜ İ.İ.B.F Dergisi, Cilt:6, Sayı:9, 31-44, 2015.
[12] S. Öztürk and D. Özyakışır, “Türkiye Ekonomisinde 1980 Sonrası Yaşanan Yapısal Dönüşümlerin GSMH, Dış Ticaret ve Dış Borçlar Bağlamında Teorik Bir Değerlendirmesi”,Mevzuat Dergisi, 2005.
[13] D. Özyakışır, “Türkiye Ekonomisinde 1980-2005 Döneminde Yaşanan Yapısal Değişimin Dış Ticaret ve Dış Borç Bağlamında Teorik Bir Değerlendirmesi”, http://www.akademiktisat.net/calisma/tr_iktisat_genel/1980_2005_tic_borc_dozyakisir.htm, Retrieved data: 15/09/2015.
[14] O. Meçik and M. Afşar, “ Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşümler ve İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014.
[15] C. Somel, “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Üzerine” ,http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/42c65e00f4f7cf2_ek.pdf?tipi=14 (Retrieved data: 15.09.2015).
[16] M. Günal, Para, Banka ve Finansal Sistem, Yeni Dönem Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2007.
[17] E. Uygur, “Krizden Krize Türkiye: 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri, Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni, 2001.
[18] Z. Erdinç, “Türkiye’de 2002-2005 Yılları Arasında Uygulanan Dezenflasyon Programının Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2007.
[19] TCMB, “Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”,http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/fc5a4a1a-63d9-4de3-bb8b-d56a61409df6/program+(1).pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fc5a4a1a-63d9-4de3-bb8b-d56a61409df6, (Retrieved data: 18.09.2015).
[20] A. Buluş, Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri, Tablet Kitabevi, Konya, 2003.
[21] M. Mucuk, Makro Ekonomi Ders Notları, Konya, 2014.
[22] A. Eren, Türkiye Ekonomisi, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, Bursa, 2012.
[23] Z. Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye, Çizgi Kitabevi, Konya, 2012.
[24] O. Taşar, “Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ve Makro Ekonomik Etkilerinin Analizi”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2010.
[25] TCMB, “Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”, http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/fc5a4a1a-63d9-4de3-bb8b-d56a61409df6/program+(1).pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fc5a4a1a-63d9-4de3-bb8b-d56a61409df6, (Retrieved data: 18.09.2015).
[26] N. Argın and A.C. Bakkalcı, Türkiye’nin Dış Ticaret Tarihi Teori Uygulama Politika Mevzuat, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2011.
[27] C. E. Hepaktan, “Türkiye’nin Dönüşüm Sürecinde Dış Ticaret Politikaları, 2. Ulusal İktisat Kongresi, İzmir, 2008.
[28] Z. Mızırak, “Türkiye’nin Dış Ticaretinin Gelişim Serüveni (1980-2004)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2004.
[29] TCMB, “Enflasyon Hedeflemesi Rejimi”, 2006.
[30] H. S. Peker, “Türkiye’de Enflasyon ve Enflasyon Hedeflemesi Uygulamasının Değerlendirilmesi”, S.Ü. İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi.
[31] E. Ermişoğlu, “Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi: Bir Başarı Hikayesi mi?”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 2013.
[32] www.tuik.gov.tr