The Effect of Peer Support to Interpersonal Problem Solving Tendencies and Skills in Nursing Students
Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 32856
The Effect of Peer Support to Interpersonal Problem Solving Tendencies and Skills in Nursing Students

Authors: B. Özlük, A. Karaaslan

Abstract:

This study has been conducted as a supplementary and relationship seeking study with the purpose of measuring the tendency and success of support among peers amid nursing students studying at university in solving interpersonal problems. The population of the study (N:279) is comprised of nursing students who are studying at one state and one private university in the province of Konya, while its sample is comprised of 231 nursing students who agreed to take part in the study voluntarily. As a result of this study, it has been determined that the peer support and interpersonal problem solving characteristics among students were at medium levels and that the interpersonal problem solving skills of students studying in the third year were higher than those of first and second year students. While the interpersonal problem solving characteristics of students who are aged 20 and over were found to be higher, no difference could be determined in terms of the interpersonal problem solving skills and tendencies among students, based on their gender and where they reside. A positive – to a medium degree – and significant relationship was determined between peer support and interpersonal problem solving skills, and it is possible to say that as peer support increases, so do the skills and tendencies to solve problems.

Keywords: Interpersonal problem, nursing students, peer support, problem solving.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1127484

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1317

References:


[1] B. Yıldırım, Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Uygulamalı Yaklaşım, SA. Özsoy, Ed. Aydın: Tuna Matbaacılık, 2010.
[2] C. T. Morgan, Psikolojiye Giriş, (Çev. S. Karakaş ve ark.) 19. Baskı, Ankara: Eğitim Kitapevi Yayınları, 2015.
[3] B. Yıldırım, Ş. Özkahraman, “Hemşirelikte Problem Çözme”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(3), 155-159, 2011.
[4] A. Tezel, S. Arslan, M. Topal, Ö. Aydoğan, Ç. Koç, M. Şenlik, “Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(4): 1-10, 2009.
[5] M. Eskin, Temel Kavram ve Tanımlar: Sorun Çözme Terapisi, 3. Basım. Ankara, HYB Basın Yayın, 2009.
[6] Nezu AM, Nezu MN. Problem solving therapy. Journal of Psychotherapy Integration 2001; 11: 187-205
[7] D.G Yıldız, “Evaluation of "Polatlı Negotiator Mediator Leader Students" Project, Elementary” Elementary Education Online, 2016; 15(2): 650-670.
[8] Dixon, W. A., Heppner, P. P., Anderson, W. P. (1991). Problem-solving appraisal, stress, hopelessness, and suicide ideation in a college population, Journal of Counseling Psychology, 38(1): 51-56.
[9] C. Çetin, A. Türnüklü, N. Turan, “Anlaşmazlıkların Çözümünde Akran Arabuluculuk Modelinin Dönüştürücü Etkileri: Arabulucu Öğrenciler Gözünden Bir Değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 383-411, 2014.
[10] Y. Bayar, Z. Uçanok, “Ergenlerin Dahil Olduklara Zorbalık Statülerine Göre Okul Sosyal İklimi ve Genellenmiş Akran Algıları”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2337-2358, 2012.
[11] N. W. Deney, KA. Pearce, “A Developmental Study of Practical Problem Solving in Adults”, Psychol Aging, 4, 438-442, 1989.
[12] H. Gülay, Okul öncesi Dönemde Akran İlişkileri (1. Baskı). Ankara, Pegem Akademi Yayınları, 2010.
[13] Ş. Ökdem, F. Yardımcı, “Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 228-234, 2010.
[14] CL. Kou, MA. Turton, J. Lee-Hsieh, HF. Tseng, CL. Hsu, “Measuring Peer Caring Behaviors of Nursing Students: Scale Development, Int J Nurse Stud, 44, 105-114, 2007.
[15] A. Kartal, B. Çetinkaya, “Yüksekokul Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Durumları ve Sosyal Desteği Etkileyen Faktörler, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(12), 3-20, 2009.
[16] T. Çalışkan, S. Çınar, “Akran Desteği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması”, MÜSBED 2(1): 1-7, 2012.
[17] S. Çam, S. Tümkaya, Kişilerarası Problem Çözme Envanteri’nin (KPÇE) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 28(3), 2006.
[18] A. Yüksel, “Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Öz Değerlendirme Sonuçları ve Etkileyen Faktörler” Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 37–49, 2015.
[19] S. Abaan, “Hemşirelerde Problem Çözme Becerileri: Öz Değerlendirme Sonuçlarının Analizi. Hacettepe Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 62-76, 2005.
[20] G. Şahiner, S. Açıksöz, C. Açıkel. “Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi”, TAF Preventive Medicine Bulletin, 12(6), 673-680, 2013.
[21] Ö. Oğuztürk, F. Akça, G. Şahin, “Üniversite Öğrencilerinde Umutsuzluk Düzeyi ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Üzerinden İncelenmesi”, Klinik Psikiyatri, 14, 173-184. 2011.
[22] N. Özyazıcıoğlu, N. Aydınoğlu, G. Aytekin, “Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatik ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(3), 46–53, 2009.
[23] E. Yılmaz, F. Karaca, E. Yılmaz, “Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(1), 38-48, 2009.
[24] A. Yıldırım, P. Karakurt, R. Hacıhasanoğlu, “Comparison of The Problem Solving Skills with Feeling and Expression of Anger in Nursing Students”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(1), 57-65, 2009.
[25] Öztürk Can H, Öner Öİ, Çelebi E. Üniversite Öğrencilerinde Eğitimin Sorun Çözme Becerisine Etkisinin İncelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2009; 4(10): 36-58.
[26] S. Çam, S. Tümkaya, “Üniversite Öğrencilerinde Kişilerarası Problem Çözme”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 119-132. 2006.
[27] Kanbay. Y, Aslan. Ö, Işık. E, Kılıç. N, “Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri”, Journal of Higher Education and Science, 3(3), 244-251. 2013.
[28] SK. Hagi, LA. Al-Shawwa, “Evaluation of Second and Fourth Year Undergraduate Medical Students' Perception and Acceptance of the Problem-based Learning Process”, Saudi Med J, 32(10), 1060-1065, 2011.
[29] WY. Ip, DTF. Lee, IFK. Lee, JPC. Chau, YSY. Wootton, AM. Chang, “Disposition Towards Critical Thinking: A study of Chinese Undergraduate Nursing Students”, Journal of Advanced Nursing, 32(1), 84-90, 2000.
[30] H. Mert, S. Gökçe, “Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme ve Empatik Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 3. Aktif Eğitim Kurultayı, 3-4 Haziran, İzmir. 2006.
[31] S. Vatan, İ. Dağ, “Problem Çözme, Umutsuzluk, Çaresizlik ve Talihsizlik MMPI-2 ile Ölçülen Psiko-Patolojinin Yordayıcıları Olabilir mi” Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 187-197, 2009.