Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31430
Analysis of Developments in the Understanding of In-Service Training in Turkish Public Administration: Personnel Management to Human Resource Management

Authors: Sema Müge Özdemiray

Abstract:

In line with the new public management approach to provide effective and efficient services necessary to achieve the social goals of public institutions, employees must have the knowledge and skills required by the age. In conjunction with the transition from personnel management to human resources management, it is seen that there is a change in the understanding of in-service training, the understanding of "required in-service training" has switched to the understanding of "continuous in-service training". However, in terms of in-service training in Turkey, it seems to be trouble at the point of adopting to change. The main purpose of this study is to primarily create a conceptual framework of in-service training and subsequently determine, analyze and discuss the developments and problems faced by in-service training in Turkey in the transition from personnel management to human resources management. In accordance with this purpose, the necessary data of this study were collected using qualitative approaches. Observation and document analysis was used and content analysis was performed on the data gathered in the study. The results of this study, according to data such as the number of institutions requesting in-service training, allocated budget of in-service training, the number of people participating in such training, transition of personnel management to human resources management should not lead to a paradigm shift in Turkey’s understanding of in-service training, although this is compulsory for public institutions in accordance with the law in Turkey. In-service training in Turkish public administration is still not implemented effectively and is seen as a social activity for employees and a formality for institutions.

Keywords: Human resources management, in-service training, personnel management, public institutions.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1127302

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 716

References:


[1] Balyiyen, İbrahim (2010). Kamu Kurumlarında Hizmet İçi Eğitim. Yüksek LisansTezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
[2] Çevikbaş, Rafet (2002). Hizmet İçi Eğitim ve Türk Merkezi Yönetimindeki Uygulaması. Ankara: Nobel Yayınları.
[3] Eryılmaz, Bilal (2011). Kamu Yönetimi. Ankara: OkutmanYayıncılık.
[4] Taymaz, Haydar (1981). Hizmet İç iEğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
[5] Pehlivan, İnayet (1993). Hizmet İçi Eğitim- Verimlilik İlişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25 (1), 151-162.
[6] Çalık, Temel (1988). Türk Kamu Kesiminde Hizmet İçi Eğitimin Etkinliği, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
[7] Can, Erol (2011). Türkiye’de Kamu Personelinin Hizmet İçi Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
[8] Canman, Doğan (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Yargı Yayınları.
[9] Babadoğan, Cem (1989). Kamu Kesimindeki Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
[10] Erdem, Emine (2010). Kamu Yönetiminde Hizmet İçi Eğitim ve Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Hemşire Eğitimleri Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
[11] Pehlivan İnayet (1997). Örgütsel ve Bireysel Gelişme Aracı Olarak Hizmet İçi Eğitim, Amme İdaresi Dergisi, 30 (4), 105-120.
[12] Can, Halil, Kavuncubaşı, Şahin, Yıldırım, Selami (2012). Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
[13] Peker, Kadir (2010). Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Hizmet İçi Eğitim ve Yöntemleri. Mevzuat Dergisi, 13 (156). http://www.mevzuatdergisi.com/2010/12a/02.htm, (Retrieved on June 05, .2013).
[14] Tunçer, Polat (2012). Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışında Kariyer Yönetimi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (1), 203-233.
[15] Canman, Doğan (1999). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Yargı Yayınları.
[16] Öztürk, Mustafa, Sancak, Süleyman (2007). Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri. Journal Of Yasar University, 2 (7), 761-794.
[17] Kol, Yaşar (2009). Türk Kamu Yönetiminde Hizmet İçi Eğitim. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
[18] OECD (1997). Public Service Training in OECD Countries.Sigma Papers, (16), OECD Publishing.
[19] TED (2009). Öğretmen Yeterlilikleri. http://portal.ted.org.tr/yayinlar/Ogretmen_Yeterlik_Kitap.pdf. (Retrieved on June 16, 2013).
[20] Özoğlu, Murat (2010). Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nda Hizmet İçi Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Panel ve Çalıştayı, Ankara. http://hedb.meb.gov.tr/net/_Duyuru_dosyalar/calistay.pdf, (Retrieved on June 07, 2013).
[21] Kayar, Nihat (2011). Kamu Personel Yönetimi. Bursa: EkinYayınevi.
[22] Akgüner, Tayfun (2009). Kamu Personel Yönetimi. İstanbul: Der Yayınları.
[23] DPT (1963) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı. http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan1.pdf, (Retrieved on June 07, 2013).
[24] DPT (1968) II. Beş Yıllık Kalkınma Planı. http://www.kalkinma.gov.tr/DocObjects/View/13737/plan2.pdf, (Retrieved on June 07, 2013).
[25] Lamba, Mustafa (2014). Yeni Kamu Yönetimi Perspektifinden Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformları: Genel Gerekçeler Üzeriden Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (3), 135-152.
[26] Aytaç, Tufan (2000). Hizmet İçi Eğitim Kavramı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Milli Eğitim (Eğitim-Kültür-Sanat) Dergisi, (147), http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/147/aytac.htm, (Retrieved on June 08, 2013).
[27] Uluğ, Feyzi (2011). Kamu Kesiminde Hizmet İçi Eğitim ve Yönetici Yetiştirme. (Editör: Filiz Kartal). Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
[28] www.dpb.gov.tr/F/Root/duyurular/dpb_2015_performans_program.pdf (Retrieved on June 08, 2013).
[29] http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/wZe7c+Devlet_Personel_Baskanligi_2010_PP.pdf, (Retrieved on June 08, 2013).
[30] http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/PDHZQ+DevletPersonelBaskanligi2011PP.pdf, (Retrieved on June 08, 2013).
[31] http://iibf.ogu.edu.tr/eerdemir/FROM%20PA%20TO%20HRM.pdf, (Retrieved on June 08, 2013).
[32] http://www.SPP.gov.tr/dosyalar/pdf/strateji/internet_performasns_2012.pdf, (Retrieved on June 08, 2013).
[33] http://www.SPP.gov.tr/F/Root/dosyalar/strateji_raporlari/2015_Faaliyet_Raporu_16_03_2016.doc, (Retrieved on June 08, 2013).