Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31793
The Specificity of Employee Development in Polish Small Enterprises

Authors: E. Rak

Abstract:

The aim of the paper is to identify some of the specific characteristics of employee development, as observed in the practice of small enterprises in Poland. Results suggest that a sizeable percentage of employers are not interested in improving the development of their employee base. This aspect is often perceived as insignificant. In addition, many employers have no theoretical or practical knowledge of employee development methods. Lack of sufficient financial support is reported as third on the list of the most important barriers to employee development. Employees, on the other hand, typically offload the responsibility of initiating this type of activities onto the employer. Employee development plans are typically flexible and accommodating. The original value offered by this research comes in the form of a detailed characteristics of employee development in small enterprises, accompanied by identification of specificity of human resource development in Polish companies.

Keywords: Employee development specificity, human resources development, small businesses, trainings.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1125031

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 858

References:


[1] Bennis, W. G. (1969) Organization development: Its nature, origins, and prospects, Addison-Wesley Pub. Co.
[2] Nadler, L. (Ed.), (1984) The Handbook of Human Resources Development, John Wiley and Sons, New York.
[3] Senge, P. M. (1998) Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
[4] Probst, G., Raub, S. and Romhardt K. (2004) Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków.
[5] Michaels, E., Handfield-Jones H. and Axelrod B. (2001) The war for talent, Harvard Business Press.
[6] Official Journal of the European Union (2003) Commission recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises(online) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF (17.11.2014). (Accessed 17 November 2014).
[7] Stredwick, J. (2002) Managing People in a Small Business, Kogan Page.
[8] Strużycki, M. (Ed.), (2002) Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Difin Warszawa.
[9] Strużyna, J. (2002) Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
[10] Alstrup, L. (2000) ‘Coaching continuous improvement in small enterprises.’ Integrated Manufacturing Systems, 11(3), pp. 165-170 (online) http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/ 09576060010320371 (Accessed 6 February 2015).
[11] Gibb, A. A (1997) ‘Small firms’ training and competitiveness: building upon the small business as a learning organization.’ International Small Business Journal, 15(3), pp. 13-29.
[12] Hill, R. and Stewart J. (2000) ‘Human resource development in small organizations.’ Journal of European Industrial Training, 24(2/3/4), pp. 105-117 (online) http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/ 03090590010321070, (Accessed 19 November 2014).
[13] Walker, E. et. al. (2007) ‘Small business owners: too busy to train?’ Journal of Small Business and Enterprise Development, 14(2), pp. 294 – 306 (online) http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/ 14626000710746718 (Accessed 6 February 2015).
[14] Thassanabanjong, K., Miller, P. and Marchant T. (2009) ‘Training in Thai SMEs.’ Journal of Small Business and Enterprise Development, 16(4), pp. 678 – 693 (online) http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/ 10.1108/14626000911000992 (Accessed 6 February 2015).
[15] Webster, B., Walker, E.A. and Brown A. (2005) ‘Australian small business participation in training activities.’ Education + Training, 47(8/9), pp. 5525-61 (online) http://www.emeraldinsight.com/doi/ pdfplus/10.1108/00400910510633107 (Accessed 24 February 2015).
[16] NatWest/SERTeam (2006) Quaterly Survey of Small Business in Britain, 22(4) (online) http://www.open.ac.uk/oubs/__assets/ ks12szt1hr3szvhgmo.pdf (Accessed 21 February 2015).
[17] Fuller-Love N. (2006) ‘Management development in small firms’ International Journal of Management Reviews, 8(3), pp. 175-190.
[18] Marlow, S. and Patton, D. (1993) ‘Managing the employment relationship in smaller firms – possibilities for HRM’, International Small Business Journal, 11(4), pp. 57-65.
[19] Greenidge, D. et. al. (2012) ‘A comparative study of recruitment and training practices between small and large businesses in an emerging market economy.’ Journal of Small Business and Enterprise Development, 19(1), pp. 164 – 182 (online) http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/14626001211196460 (Accessed 6 February 2015).
[20] Open University (2012) Quarterly Survey of Small Business in Britain. Special topic: education, training and skills development, 28(3) (online), http://www.academia.edu/3708220/Quarterly_Survey_of_Small_Business_in_Britain_-_Q3_2012_education_training_and_skills_development (Accessed 21 February 2015).
[21] Polish Agency for Enterprise Development (2014) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013 (online), PARP Warszawa, http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/ 21753.pdf (Accessed 26 April 2015).
[22] Organization for Economic Co-operation and Development (2012) Education at a Glance, OECD Indicators (online), OECD, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2012-en (Accessed 16 January 2012).
[23] Polish Agency for Enterprise Development (2015) Rynek pracy widziany oczami pracodawcy (online) PARP, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/ Downloads/20150410104351/Rynek_pracy_widziany_oczami_pracodawc_w.pdf?1428655495 (Accessed 26 April 2015).
[24] Pocztowski, A. (2008) Zarządzanie talentami w organizacji, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków.
[25] Organization for Economic Co-operation and Development (2013) Gross domestic expenditure on R & D, Science and Technology: Key Tables from OECD (online), OECD, http://www.oecd-ilibrary.org/ science-and-technology/gross-domestic-expenditure-on-r-d-2013-1_rdxp-table-2013-1-en (Accessed 17 October 2014).
[26] Wach, K. (2004) ‘Ilościowe i jakościowe definiowanie MSP’, in Bednarczyk, M. (Ed.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, pp.14-23.
[27] Kopeć, J. and Piwowarczyk, J. (2008) Wybrane instrumenty rozwoju personelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
[28] Innowacje dla przyszłości – od konkurencyjności przedsiębiorstwa do rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego (2007) Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku, (online), http://rcie.pl (Accessed 12 January 2012).
[29] Kamińska, B. (2009) ‘Polityka szkoleniowa małych i średnich firm w kontekście współpracy w środowisku wielokulturowym’, in Bylok, F. and Cichobłaziński, L. (Eds.), Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, pp. 123-130.
[30] Ministry of Science and Higher Education (2006) Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych (online). MNiSW Warszawa. http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/587cda2f54dd2a0efcedade2d7fcc04e.pdf. (Accessed 2 June 2012)
[31] Król, H. (Ed.), (2007) Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa.
[32] Matusiak, M. (2007) ‘Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach’ in Kryńska, E. (Ed.), Kapitał Ludzki w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach – Przystosowania do Technologii Informatycznych. Wyniki Badań Empirycznych, Studia i Materiały, vol 2, Wydawnictwo IPISS, Warszawa, pp. 61-110.
[33] Sobczyk, M. (2007) Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[34] Beynon, M. J. et. al. (2015) ‘Investigating the impact of training influence on employee retention in small and medium enterprises: a regression-type classification and ranking believe simplex analysis on sparse data’, Expert Systems, 32(1), pp.141-154 (online) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/exsy.120 67/pdf (Accessed 20 February 2015).
[35] Dalziel, P. (2010) ‘Leveraging Training Skills Development in SMEs: An Analysis of Canterbury Region, New Zealand’ Local Economic and Employment Development (online) http://www.oecd.org/dataoecd/7/39/45538500.pdf (Accessed 20 February 2015).
[36] Zielonka-Sujkowska, A. (2008) ‘Rozwój uwarunkowany. Zarządzanie wiedzą i talentami częścią strategii firmy’, Personel i Zarządzanie, 3(1) (online) www.oditk.pl/filemanager/file/czytelnia/ azielonka_artykul_personel.pdf (Accessed 22 February 2014).
[37] Marlow, S. (1998) ‘So much opportunity – so little take up: the use of training in smaller firms’, Journal of Small Business and Enterprise Development, 5(1) (online) http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/ 10.1108/EUM0000000006729 (Accessed 5 February 2015).
[38] Vaiman, V. and Vance, Ch. M. (2008) Smart Talent Management. Building Knowledge Assets for Competitive Advantage, Edward Elgar Publishing, Inc., Massachusetts.
[39] Baruch, Y. (2006) ‘Career development in organizations and beyond: Balancing traditional and contemporary viewpoints’, Human Resource Management Review, 16(2), pp. 125-138 (online) http://web.b. ebscohost.com/bsi/detail/detail?vid=13&sid=4907c45e-feb2-4042-ba6b-30de0babd664%40sessionmgr110&hid=105&bdata=Jmxhbmc9cGwmc2l0ZT1ic2ktbGl2ZQ%3d%3d#db=bth&AN=21263678, (Accessed 5 June 2013).