Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 30121
Self-Efficacy Perceptions and the Attitudes of Prospective Teachers towards Assessment and Evaluation

Authors: Münevver Başman, Ezel Tavşancıl

Abstract:

Making the right decisions about students depends on teachers’ use of the assessment and evaluation techniques effectively. In order to do that, teachers should have positive attitudes and adequate self-efficacy perception towards assessment and evaluation. The purpose of this study is to investigate relationship between self-efficacy perception and the attitudes of prospective teachers towards assessment and evaluation and what kind of differences these issues have in terms of a variety of demographic variables. The study group consisted of 277 prospective teachers who have been studying in different departments of Marmara University, Faculty of Education. In this study, ‘Personal Information Form’, ‘A Perceptual Scale for Measurement and Evaluation of Prospective Teachers Self-Efficacy in Education’ and ‘Attitudes toward Educational Measurement Inventory’ are applied. As a result, positive correlation was found between self-efficacy perceptions and the attitudes of prospective teachers towards assessment and evaluation. Considering different departments, there is a significant difference between the mean score of attitudes of prospective teachers and between the mean score of self-efficacy perceptions of them. However, considering variables of attending statistics class and the class types at the graduated high school, there is no significant difference between the mean score of attitudes of prospective teachers and between the mean score of self-efficacy perceptions of them.

Keywords: Attitude, perception, prospective teacher, self-efficacy.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1123773

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 911

References:


[1] H. İ. Öztürk, Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: HD Yayıncılık, 2002.
[2] S. Özdemir, ve H. İ. Yalın, Her yönüyle öğretmenlik mesleği. 1. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1998.
[3] Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Temel eğitime destek projesi: Öğretmen eğitimi bileşeni. Öğretmen yetiştirme ve eğitimi genel müdürlüğü, Ankara, 2006.
[4] M. Aktaş, ve D. Alıcı, Eğitimde ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutum ölçeğinin (EÖD-TÖ) geliştirilmesi. Journal of Qafqaz University, 2012, 33, 66-73.
[5] M. Y. Erdoğdu, Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 2010, 849-857.
[6] M. Kılınç, Öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik özyeterlik algı ölçeği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011, 12 (4), 81-93.
[7] D. Deryakulu, Eğitimde bireysel farklılıklar. 2.Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2004.
[8] A. Erkuş, N. Sanlı, M. T. Bağlı, ve K. Güven, Öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 2000, 25(116), 27-32
[9] N. Can, Öğretmen ve yöneticinin etkinliğinin öğretimdeki rolü. İstanbul: PegemA Yayıncılık, 1998.
[10] M. Y. Erdoğdu ve F. Kurt, Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 2012, 1(2), 23-36.
[11] S. Pektaş, Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme yeterlik algılarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, 2010.
[12] T. Yanpar, Ankara ilkokullarındaki ikinci devre öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği ve konu alanlarıyla ilgili eğitim ihtiyaçları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1992.
[13] D. Arda, İlköğretim sınıf öğretmenlerinin 2005 öğretim programı ekseninde ölçme ve değerlendirme alanındaki yeterlilik ve görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009.
[14] E. Karaca, Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme yeterliklerine ilişkin algıları. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2003
[15] E. Vardar, Sixth, seventh and eighth grade teachers’ conception of assessment. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ortadoğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010
[16] L. G. Daniel, & D. King, A knowledge and use of testing and measurement literacy of elementary and secondary teachers. Journal of Educational Research, 1998. 91 (6), 331-344.
[17] Z. Zhang, & J. A. Burry-Stock, Classroom assessment practices and teachers’ self- perceived assessment skills. Applied Measurement in Education, 2003, 16 (4), 323-342.
[18] N. Karasar, Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel yay., 2009.
[19] C. Ozan, ve E. Köse Eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum envanterinin Türkçeye uyarlanması. E-uluslar arası eğitim araştırmaları dergisi, 2013, 4 (2), 29-47.