Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31741
Analysis of Scientific Attitude, Computer Anxiety, Educational Internet Use, Problematic Internet Use, and Academic Achievement of Middle School Students According to Demographic Variables

Authors: Mehmet Bekmezci, Ismail Celik, Ismail Sahin, Ahmet Kiray, A. Oguz Akturk

Abstract:

In this research, students’ scientific attitude, computer anxiety, educational use of the Internet, academic achievement, and problematic use of the Internet are analyzed based on different variables (gender, parents’ educational level and daily access to the Internet). The research group involves 361 students from two middle schools which are located in the center of Konya. The “general survey method” is adopted in the research. In accordance with the purpose of the study, percentage, mean, standard deviation, independent samples t--‐test, ANOVA (variance) are employed in the study. A total of four scales are implemented. These four scales include a total of 13 sub-dimensions. The scores from these scales and their subscales are studied in terms of various variables. In the research, students’ scientific attitude, computer anxiety, educational use of the Internet, the problematic Internet use and academic achievement (gender, parent educational level, and daily access to the Internet) are investigated based on various variables and some significant relations are found.

Keywords: Scientific Attitude, Educational use of the Internet, Computer Anxiety, Problematic use of the Internet, Academic Achievement.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1338634

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1230

References:


[1] Akkoyunlu, B., Orhan, F., & Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için" bilgisayar öğretmenliği öz yeterlik ölçeği" geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29).
[2] Akkuş, O. (2004). The effects of multiple representations-based instruction on seventh grade students’ algebra performance, attitude toward mathematics, and representation preference. Ph. D. Dissertation, Middle East Technical University, Ankara.
[3] Altınok, H. (2004). Cinsiyet ve Başarı Durumlarına Göre İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları. Eurasian Journal of Educational Research, 17, 81-91.
[4] Altınok, H. ve K. Ü. Açıkgöz (2006). İşbirlikçi ve bireysel kavram haritalamanın Fen Bilgisi dersine yönelik tutum üzerindeki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 21-30.
[5] Altun, E., Uysal, E., Ünal, Ö. (1999). Bilgisayar Destekli Öğretimde Yazılımların Nitelik Sorununa Sistematik Bir Yaklaşım. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:10, 217-230.
[6] Anderson, K.J. (2001). Internet Use Among College Students: An Exploratory Study. Journal of American College Health, 50, 21-26.
[7] Arıkan, D. (2002) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumları, Bilgisayar Kaygı Düzeyleri ve Bilgisayar Dersine İlişkin Değerlendirmeleri. Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
[8] Aslan, O., Uluçınar Sağır, Ş. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Tutum ve Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin ve Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi, 8th International Educational Technology Conference (IETC-2008), Eskişehir (Bildiriler kitabı)
[9] Beard, K.W., Wolf, E.M. (2001). Modification in the proposed diagnositic critera for Internet addiction. Cyberpsychol Behav, 4:377-383.
[10] Bıkmaz, H. Fatma (2001). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersindeki Başarılarını Etkileyen Faktörler. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SBE.
[11] Bloom, B. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çev. D. A. Özçelik). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
[12] Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, (12. Baskı) Ankara:PegemA.
[13] Buzlu, S. ve Özcan, N. K. (2005). Problemli İnternet Kullanımını Belirlemede Yardımcı Bir Araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği’nin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik Ve Güvenirliği”. Bağımlılık Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 18. (19-26).
[14] Çavuş, H., & Günbatar, M. S. (2008). Bilgisayar Kaygı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 28(3), 147-163.
[15] Ceyhan, E. ve Namlu, A. G. (2000). Bilgisayar Kaygısı Ölçeği (BKÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 2, 77-93.
[16] Chua, S. L., Chen, D., & Wong, A. (1999). Computer anxiety and its correlates: A meta-analysis. Computers in Human Behavior, 15(5), 609–623.
[17] Çelik, H. C., & Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38.
[18] Çuhadar C., Kuzu, A.& Akbulut, Y. (2007) Reflections of Undergraduate Students Regarding PDA Use For Instructional Purposes, 7th International Educational Technology Conference. 3-5 May 2007. Lefkoşa, KKTC, 99-102.
[19] Davis RA, Flett GL, Besser A. Validation of a new scale for measuring problematic internet use; implications for pre-employment screening. Cyberpsychol Behav 2002;15, 331- 347.
[20] Demirbaş, M. ve Yağbasan, R. (2006). Fen Bilgisi Öğretiminde Bilimsel Tutumların İşlevsel Önemi ve Bilimsel Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanma Çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XIX (2), 271-299.
[21] Demirbaş, M. Yağbasan, R. (2005). Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XVIII (2), 363-382.
[22] Deniz, L. (1994). Bilgisayar Tutum Ölçeği (BTÖ-M)’nin Geçerlik, Güvenirlik, Norm Çalışması ve Örnek Bir Uygulama. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
[23] Fagan M. H., Neill, S., & Wooldridge, B. R. (2004). An empirical investigation into the relationship between computer self-efficacy, anxiety, experience, support and usage. Journal of Computer Information Systems, 44 (2), 95-104.
[24] Kalender, G. (2007). Genel liselerin ÖSS alt sınır başarısını belirlemede etkili olabilecek bazı aile-okul ve öğrenci yeterliliklerinin incelenmesi (Gaziantep örneği), Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
[25] Kaplan, A. ve A. S. İpek. (2002).Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim. 27, 125, 69-73.
[26] Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık, 9. Basım.
[27] Keskin, G. ve Sezgin, B. (2009). Bir grup ergende akademik başarı durumuna etki eden etmenlerin belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(10), 4-18.
[28] Kılıç, B.(2011). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık ve bilimsel tutum düzeylerinin tespit edilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
[29] Kotrlik W., Smith N. (1988) Computer Anxiety Levels Of Vocational Agriculture Teachers. Journal of Agricultural Education. Summer 1989, S:41-48
[30] Kubey, R.W., Lavin M.J.and Barrows, J.R. (2001). Internet Use and Collegiate Academic Performance Decrements: Early Findings. Journal of Communication, 51, 366-382.
[31] Morahan-Martin J, Schumacher P. Incidence and correlates of pathological internet use among college students. Comput Human Behav 2000;16, 13-295.
[32] Öztürk, E. (2013). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kaygısı Ve Bilgisayar Özyeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44: 275-286.
[33] Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). Communication and persuasion: Central and peripheral routes to attitude change. New York, Springer-Verlag.
[34] Şahin, İ. (2009). Eğitsel İnternet Kullanım Özyeterliği İnançları Ölçeğinin Geçerliği ve Güvenirliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21, 461-471.
[35] Seferoğlu, S. S. (2007). İlköğretim Bilgisayar Dersi Öğretim Programı: Eleştirel Bir Bakış Ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar. Eğitim Araştırmaları, 29, 99-111.
[36] Simpson, R. D., Koballa Jr, T.R., Oliver, J. S. ve Crawley, F. E.(1994) “Research on affective dimention of science learning“, In D.L. Gabel (Ed), Handbook of research in science teaching and learning. National Science Teacher Association. NY: Macmillan Publishing Company.
[37] Üstüner, İ. Ş. ve Sancar, M. (1999). Lise Öğrencilerinin Fizik Kavramlarını Anlama Düzeylerini Ve Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı:10, 339-347.
[38] Yalvaç, B. ve Sungur, S. (2000). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Derslerine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. DEÜ. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 56-64.
[39] Yeşilyurt, M., Kurt, T. ve Temur, A. (2005). İlköğretim Fen Laboratuvarı Için Tutum Anketi Geliştirilmesi Ve Uygulanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 23-37.
[40] Yiğit, N., Akdeniz, A.R. (2000). Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Materyallerin Geliştirilmesi. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, Öğrenci Çalışma Yaprakları, Millî Eğitim Basımevi, Ankara, 711-716.
[41] Zayim, N. vd., 2002, Tıp Fakültesine Başlayan Öğrencilerin Bilgisayara Karşı Tutumları ve Bilgisayar Becerileri, Akdeniz Üniversitesi. Antalya.