Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31340
The Effect of Organizational Commitment and Burnout on Organizational Cynicism: A Field Study in the Healthcare Industry

Authors: A. Beduk, K. Eryesil, O. Esmen

Abstract:

The aim of this study is to examine the relationship between organizational commitment which is defined as a strong belief in and acceptance of the organization’s goals and values, and burnout syndrome and organizational cynicism. Accordingly, a field research based on survey method was conducted on the employees of a health institution operating in the province of Konya. The findings of the research show that there is a positive statistically significant relationship between organizational cynicism and burnout while there is a negative statistically significant relationship between organizational commitment and burnout. Furthermore, it has been also realized that there is a negative and statistically significant relationship between organizational commitment and organizational cynicism.

Keywords: Burnout, organizational commitment, organizational cynicism, healthcare management.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1109415

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1808

References:


[1] Ince, M., and Turan, S., Organizational Cynicism as A Factor that Affects the Organizational Change in the Process of Globalization and An Application in Karaman’s Public Institutions, Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 37, 104-121, 2011.
[2] Karacaoğlu, K., and İnce, F., Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği, Business and Economics Research Journal, 3(3) 2012, pp. 77 – 92.
[3] Brandes-Duncan, P. An Exploration of Organizational Cynicism. Working Paper, University of Cincinnati, 1995.
[4] Andersson, L., M., Employee Cynicism: An Examination Using a Contract Violation Framework, Human Relations; 49(11); 1395-1418, 1996.
[5] Dean, W., J., et al., Note Organizational Cynicism, Academy of Management Review; 23(2): 341-352, 1998.
[6] Abraham, R., Organizational Cynicism: Bases and Consequences, Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126(3), 269-292, 2000.
[7] Tokgöz, N., Örgütsel Sinisizm, Örügtsel Destek Örgütsel Adalet İlişkisi: Elektrik Dağıtım İşletmesi Çalışanları Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, 6(2), 363-387, 2011.
[8] Findik, M., Eryeşil, K., Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, International Iron & Steel Symposium, 02-04 April, Karabük, Türkiye, 1250-12, 2012.
[9] Barton, C., L., Ambrosini, V., The Moderating Effect of Organizational Change Cynicism on Middle Manager Strategy Commitment, The International Journal of Human Resource Management, 24:4, 721-746, 2012.
[10] Altinöz, M., vd., Algılanan Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Ankara’daki Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, S.Ü. İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 21, 285-315, 2011.
[11] Bernerth, B. J. et al., Justice, Cynicism, and Commitment A Study of Important Organizational Change Variables, The Journal of Applied Behavioral Science, 43(3), 303-326, 2007.
[12] Fitzgerald, M., R., Organizational Cynicism: Its Relationship to Perceived Organizational Injustice and Explanatory Style, University of Cincinnati, Doctoral Thesis, 2002.
[13] Özler, vd., Örgütlerde Sinizm Güvensizlikle Mi Bulaşır?, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 47-57, 2010.
[14] Helm, A., Cynics and Skeptics: Consumer Dispositional Trust Advances in Consumer Research, 31, 345-351, 2004.
[15] Urbany, J., E., Inspiration and Cynicism in Values Statements, Journal of Business Ethics, Springer, 62: 169-182, 2005.
[16] Stanley, D., J., et al., Employee Cynicism and Resistance to Organizational Change, Journal of Business and Psychology, 19(4), 429- 439, 2005.
[17] Brown, M., Cregan, C., Cynicism: The Role of Employee Involvement, Human Resource Management, 47(4), 667-696, 2009.
[18] Watt, J., Piotrowski, C., Organizational Change Cynicism: A Review of the Literature and Intervention Strategies, Organization Development Journal, 26, 23-31, 2008.
[19] Gül, H., Ağiröz, A., Mobbing ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkiler: Hemşireler Üzerine Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, XIII(I), 2011.
[20] Yetin, S., A., Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 382-696, 2011.
[21] Tokgöz, N., Yilmaz, H., Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 283-305, 2008.
[22] Leung, K., et al., Social Cynicism and Job Satisfaction: A Longitudinal Analysis, Applied Psychology: An Internatios.nal Review, 59 (2). 318- 338, 2010.
[23] Freudenberger, H. J., Staff Burn-Out, Journal of Social Issues, 30(1),159-165, 1974.
[24] Budak, G., Sürgevil, O., Tükenmişlik ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Analizine İlişkin Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 20(2), 95-108, 2005.
[25] Maslach, C., Goldberg, J., Prevention of Burnout: New Perspectives, Applied & Preventive Psychology, 7, 63-74, 1998.
[26] Maslach, C., Jackson, S.E., The Measurement of Experienced Burnout, Journal Of Occupational Behavior, 2, 99-113, 1981.
[27] Leiter, M.P., Maslach, C., The Impact of Interpersonal Environment on Burnout and Organizational Commitment, Journal of Organizational Behavior, 9, 297-308, 1988
[28] Bruce, S.P., Recognizing Stress and Avoiding Burnout, Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 1, 57–64, 2009.
[29] Yıldırım, M. H., İçerli, L,. Tükenmişlik Sendromu: Maslach ve Kopenhag Tükenmişlik Ölçeklerinin Karşılaştırmalı Analizi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2, 123-131, 2010.
[30] Meyer, John P. and Natalie J. Allen, Commitment in the Workplace: Theory, Research and Apllication, Sage Publications, 1997.
[31] Vural Z. Beril Akıncı ve Çoşkun Gül, Örgüt Kültürü, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007.
[32] Eisenberg, E.M., Monge, P.R. and Miller, K.I., Involvement in Communication Networks as a Predictor of Organizational Commitment, Human Communication Research, 10(2),179-201, 1987.
[33] Özler, D.E., Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2010.
[34] Meyer, J.P. and Natalie J. Allen, A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resource Management Review, 1(1), 61-89, 1991.
[35] Meyer J.P., Allen N.J., Smith C.A., “Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization”, Journal of Applied Psychology, 78(4), 538-551, 1993.
[36] Obeng, K. & Ugboro, I., “Organizational commitment among public transit employees: an assessment study”, Journal of the Transportation Research Forum, 57(2), 83-98, 2003.