Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31464
The Role of Strategic Flexibility for Achieving Sustainable Competition Advantage and Its Effect on Business Performance

Authors: K. Eryesil, O. Esmen, A. Beduk

Abstract:

In this study, it has been studied to determine the relationship between business performance and strategic flexibility, which is defined to be the strategic choice that provides the ability of rapidly responding the changes of the dynamic environment of the companies, for having competitive advantages. In this context a field study has been conducted over 56 companies, which are active in informatics and electronics sectors in TEKNOKENT. As a result of the study it has been determined that; strategic flexibility has an effect on business performance and there is a positive and statistically significant relationship between strategic flexibility and business performance.

Keywords: Sustainable Competition Advantage, Strategic Flexibility, Firm Performance, TEKNOKENT.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1109381

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1898

References:


[1] Nemli, Esra, Rekabet Avantajı Kazanmada Örgütsel Esnekliğin Önemi. Amme İdare Dergisi, 31(3), 1998.
[2] Hitt, M., Keats, B., DeMarie, S., Navigating in The New Competitive Landscape: Building Strategic Flexibility And Competitive Advantage In The 21st Century. Academy of Management Executive 12 (4):22–42, 1998.
[3] Korkmaz, Murat; Baykara, Serhan; Akman, Göksel, İşletmelerde Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü İçin Pazarlama Ve Satış Stratejilerinin Geliştirilmesi. Akademik Bakış Dergisi, 28:1-16, 2012.
[4] Seviçin, Ahmet, “Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü” Kavramı Üzerine Bir İnceleme. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10): 171–185, 2009.
[5] Barney, J. B. (1991). “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management, 17(1): 99-120, 1991.
[6] Akgemci, Tahir, Stratejik Yönetim, Ankara: Gazi Kitabevi, 2008.
[7] Tekin, Mahmut ve Göral, Ramazan, “İşletmelerde Stratejik Teknoloji Yönetimi ve Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü İlişkisinin Belirlenmesi ve Otomotiv Yan Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma” Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(19): 293-320, 2010.
[8] Ussahawanitchakit, Phapruke; Sriboonlue, Pankom, Transformational Leadership, Strategic Flexibility, Learning Capability, Continuous Improvement, and Firm Performance: EvidencefromThailand. International Journal of Business Strategy, 11(1):162-172, 2011.
[9] Eren, Selim Said,Stratejik Esneklik ve Pazar Dinamizminin Girişimsel Pazarlama Odaklılığa Etkisi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 7(2):101-112, 2012.
[10] Sanchez, R., "Strategic Flexibility in Product Competition". Strategic Management Journal, 16(5): 135-159, 1995.
[11] MacKinnon, William; Grant, Gerald; Cray, David, Enterprise Information Systems and Strategic Flexibility. Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences, 1-9, 2008.
[12] Karri, R.V.N., “Strategic Flexibility and Firm Performance” A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of The Requirements for The Degree of PhD. Washington State University, College of Business and Economics, 22, 2001.
[13] İğci, Esra, Stratejik Esneklik ve Firma Performansı Arasındaki İlişki ve Çevresel Dinamizmin Bu İlişkiye Etkisine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. İşletme Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, 2008.
[14] Bayram, Levent, “Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif: 360 Derece Performans Değerlendirme”, Sayıştay Dergisi, 62:47–65, 2006.
[15] Çalık, Temel, Performans Yönetimi: Tanımlar, Kavramlar ve İlkeler, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2003.
[16] Turunç, Ömer, “Bilgi Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Örgütsel Performansına Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta, 2006.
[17] Yıldız, Sebahattin, “İşletme Performansının Ölçümü Üzerine Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36: 179-193, 2010.
[18] Erdem, Barış; Gökdeniz, Ayhan; Met, Önder, “Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya’da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2):77-112, 2011.
[19] Malone, Stewart Car stairs,Strategic Flexibility and Firm Performance in A Cyclical Industry. Temple University, Ph. D. Theses,1986.
[20] Yongsun, Paik, The Impact of Strategic Flexibility on Business Performance in The International Business Environment”, Ph.D. Thesis, University of Washington, 1991.
[21] Grewal, Rajdeep; Tansuhaj, Patriya, Building Organizational Capabilities for Managing Economic Crisis: The Role of Market Orientation and Strategic Flexibility. Journal of Marketing, 65: 67-80, 2001.
[22] Uzkurt, Cevahir, Çevresel Belirsizliklere Karşı Rekabet Avantajı Yakalamada Stratejik Esnekliğin Rolü ve Firma Performansına Etkileri. Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1): 1-20, 2002.
[23] Abbott, Ashok; Banerji, Kunal, Strategic Flexibility and Firm Performance: The Case of US Based Transnational Corporations. Global Journal of Flexible Systems Management, 4(1-8),2003.
[24] Voola, Ranjit ve Muthaly, Siva, Strategic Flexibility and Organizational Performance: The Mediating Effects of Total Market Orientation. ANZMAC 2005 Conference: Strategic Marketing and Market Orientation, 117-125, 2005.
[25] Zhang, Michael J., IS Support For Strategic Flexibility, Environmental Dynamism, And Firm Performance. Journal Of Managerial, XVIII(1):84-103, 2006.
[26] Nadkarnı, Sucheta and Narayanan, V. K.,Strategic Schemas, Strategic Flexibility, and Firm Performance: The Moderating Role of Industry Clock Speed. Strategic Management Journal, 28: 243–270, 2007.
[27] Nadkarnı, Sucheta and Herrmann, Pol, Ceo Personality, Strategic Flexibilityand Firm Performance: The Case Of The IndianBusiness Process Outsourcing Industry. Academy of Management Journal, 53(5):1050–1073, 2010.