Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 31340
Participatory Democracy to the Contemporary Problems of Polish Social Policy

Authors: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

Abstract:

Socio-economic development, which is seen around the world today, has contributed to the emergence of new problems of a social nature. Different political, historical, geographical or economic conditions cause that, in addition to global issues of social policy such as an aging population, unemployment, migration, countries, regions, there are also specific new problems that require diagnosis, individualized approach and efficient, planned solutions. These should include, among others, digital addiction, peer violence, obesity among children, the problem of ‘legal highs’, stress, depression, diseases associated with environmental pollution etc. The central authorities, selected most often with the tools specific to representative democracy, that is, the general election, for many reasons, inter alia, organizational, communication, are not able to effectively diagnose their intensity, territorial distribution, and thus to effectively fight them. This article aims to show how in Poland, citizens influence solving problems related to the broader social policy implemented at the local government level and indicates the possibilities of improving those solutions. The conclusions of theoretical analysis have been supported by empirical studies, which tested the use of instruments of participatory democracy in the planning and creation of communal strategies for solving social problems in one of the Polish voivodeships.

Keywords: Commune, democracy, participation, social policy, social problems.

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1107473

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 1575

References:


[1] Compare: E. Aragonès, S. Sánchez-Pagés, A Model of Participatory Democracy: Understanding the Case of Porto Alegre, March 2005, http://adres.ens.fr/IMG/pdf/14112005.pdf, access: 04.05.2015.
[2] S. R. Arnstein, A Ladder of Citizen Participation, “Journal of the American Planning Association”, t.35 No. 4, 1969, pp. 215 and next.
[3] See: J. Bartkowski, Tradycje partycypacji w Polsce (in:) Olech A. (ed.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, pp. 26- 44.
[4] See: Z. Chappell, Deliberative Democracy: A Critical Introduction, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York, Palgrave Macmillan, 2012 .
[5] D. Długosz, J. J. Wygnański, Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa 2005, http://www.pts.org.pl/omdo/wp-content/uploads/2011/ 04/obywatele_wspoldecyduja.pdf, access: 03.05.2015.
[6] D. Długosz, J. Wygnański, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2005, pp. 23.
[7] See: S. Elstub, P. McLaverty (ed.), Deliberative Democracy: Issues and Cases,Edinburgh University Press, 2014.
[8] See: L. B. Garcia, Participatory Democracy and Civil Society in the EU: Agenda-Setting and Institutionalization, Palgrave Macmillan, 2015.
[9] See: S. L. Greinert, Public Participation in Brownfield Redevelopment: An Exploratory Case Study, State University of New York, College of Environmental Science and Forestry, Syracuse, NY, 2007.
[10] J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, trans. W. Lipnik, M. Łukasiewicz; ed. M. Czyżewski, PWN, Warszawa 2007, pp. 383.
[11] T. Kazimierczak, Udział mieszkańców gmin w zarządzaniu gminnymi usługami publicznymi, (in:) A. Olech (ed.), Dyktat czy uczestnictwo, Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, Tom I, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, pp. 82, 84, 92-103.
[12] A. Kołomycew, Lokalne grupy działania jako forma partycypacji na szczeblu lokalnym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” no 1/2010, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, pp. 103-114, http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk1/08.p df, access: 01.05.2015.
[13] The Constitution of the Polish People's Republic of July 22, 1952, (OJ 1952 No. 33, item. 232, Art. 73).
[14] Compare: T.Marshall, Citizenship and Social Class (in:) J.Manza, M. Sauder (ed.) Inequality and Society, W.W. Norton and Co.: New York, p. 148-154.
[15] See: A. K. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, PWN, Warszawa 2009.
[16] A. Pułło, W sprawie pojęcia demokracji bezpośredniej w państwie socjalistycznym, „Państwo i Prawo” 1986, no 12, pp. 24–32.
[17] Report of the President of Poland on local referendums, as of September 6, 2013, http://www.prezydent.pl/kancelaria/dzialalnosc-kancelarii/art, 905,raport-kprp-nt-referendow-lokalnych.html, access: 06.05.2015.
[18] The report of a study conducted by OBOP in 2011, About selfgovernment and self-government. Poles on local government and proposals to strengthen the participation of citizens in the functioning of local government, http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/samorzadterytorialny- dla-polski/aktualnosci/art,14,prezentacja-wynikow-badanpolacy- o-samorzadzie.html, access: 03.05.2015.
[19] The final report on the audit of the effectiveness of public consultation mechanisms, The Ministry of Labour and Social Policy, MPiPS, Warszawa 2011, http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/raport_ efekt_konsult.pdf, access: 06.05.2015.
[20] See: M. W.Sienkiewicz, Przejawy partycypacji społecznej w procesie zarządzania strategicznego – doświadczenia wybranych miast Lubelszczyzny, (in:) K. Kuć-Czajkowska, M.Sidor (ed.), Miasta. Społeczne aspekty funkcjonowania, UMCS, Lublin 2014, p. 148-149.
[21] A. Shah (ed.), Participatory Budgeting, World Bank Publications, 2007.
[22] M. Szelawska, Inicjatywa lokalna jako partycypacyjna forma realizacji zadań publicznych, (in:) B. Dolnicki (ed.) Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, pp. 417.
[23] A. Szczudlińska-Kanoś, Regionalne elity polityczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, pp. 99.
[24] A. Szczudlińska-Kanoś, Reprezentacja czy partycypacja- rola współczesnego lidera społecznego, (in:) A. K. Piasecki (ed.), Lider społeczny XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, pp. 99-109.
[25] See: P. Tański, Komunikacja elektroniczna z podmiotami administracji publicznej. Wybrane zagadnienia de lege lata i de lege ferenda, (in:) D. Plecka, Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej, Adam Marszałek, Toruń, 2013, pp. 72-89.
[26] The Act of 6 May 1987, Of public consultation and referendum, (OJ 1987. No. 14, pos. 83).
[27] The Act of 6 May 1987, To amend the Constitution Polish People's Republic, (OJ 1987 No. 14, item. 82).
[28] The Act of 24 April 2003, On public benefit activity and voluntary service, (OJ 2003 No. 96, item. 873, as amended).
[29] The Act of 21 February 2014, Village Fund, (OJ 2014 item. 301).
[30] The Act of 12 March 2004, On social assistance, (OJ 2004 No. 64, item. 593).
[31] P. Uziębło, Demokracja partycypacyjna, Centrum Badań Społecznych, Gdańsk 2009, pp. 171.
[32] B. Wankiewicz, Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju- rozwiązania modelowe, CeDeWu, Warszawa 2009, pp. 5.
[33] http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/samorzad-terytorialny-dlapolski/ inicjatywy-ustawodawcze/projekt-ustawy-o-samorzadzie/,access: 04.05.2015.