Commenced in January 2007
Frequency: Monthly
Edition: International
Paper Count: 30464
The Service Appraisal of Soldiers of the Army of the Czech Republic in the Context of Personal Expenses

Authors: Tereza Dolečková

Abstract:

Following article provides the comparison of international norms and standards formulating personal expenses, and then it illustrates the national concept of personal expenses of the Ministry of Defence. Then a new salary system of soldiers and the importance of the service appraisal in the context of personal expenses of the Ministry of Defence are explained. The first part of the article includes formulation of the approach to the definition of personal expenses within the international norms and standards and also within the Ministry of Defence of the Czech Republic. The structure of employees of the Ministry of Defence of the Czech Republic in years 2012 – 2014 and the amount of military expenses and the share of salary expenses of the Ministry of total expenses of the Ministry are clarified there, also the comparison of the amount of military expenses in chosen member states of the North Atlantic Treaty Organization is done. The salary system of professional soldiers in connection with the amendment of the Act No. 221/1999 Coll. on Professional Soldiers is clarified in the second part of this article. The amendment significantly regulates the salary items of soldiers but changes are also in the service appraisal of soldiers which reflects one of seven salary items of soldiers – the performance bonus. The aim of this article is to clarify different approach to define personal expenses with emphasis on the Ministry of Defence of the Czech Republic which overlaps to the service appraisal of soldiers of the Army of the Czech Republic and their salary system in connection with personal expenses of the Ministry of Defence of the Czech Republic. The efficient and objective system of the service appraisal and the use of its results are connected to the principles of the career advancement; only the best soldiers can advance in the system of the service careers to higher positions. That is why it is necessary to improve the service appraisal so it would provide the maximum information about the performance of a soldier and it would also motivate the soldier in his development. The attention should be paid to the service appraisal of the soldiers of the Army of the Czech Republic to achieve as much objectivity as possible.

Keywords: Career, human resource management and development, personal expenses, salary system of soldiers, service appraisal of soldiers, the Army of the Czech Republic

Digital Object Identifier (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1123863

Procedia APA BibTeX Chicago EndNote Harvard JSON MLA RIS XML ISO 690 PDF Downloads 949

References:


[1] Glossary: Personnel costs. 50 years of figures on Europe: data 1952-2001 (online). 2003 ed. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003 (cit. 2013-12-18). Available: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Personnel_costs.
[2] Personnel Costs. Institutionalising sustainable development / (online). Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007 (cit. 2013-12-18). Available: http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2048.
[3] PEKOVÁ, J. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, 2008, ISBN 978-80-7357-351-5. p. 234.
[4] Ministerstvo financí ČR. Zákon č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). (online). (cit. 16. 9. 2015). Available: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-320
[5] JACKSON, P. M. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-09-2. s.
[6] Ministry of Finance CR. Vyhláška č. 323/2002 Sb. Ministerstva financí o rozpočtové skladbě. (online). (cit. 16. 9. 2015). Available: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-323
[7] Ministry of Defence CR. Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu ČR pro rok 2014. Praha: 2015. (online) (cit. 16. 9. 2015). Dostupné na: http://www.mocr.army.cz/images/id_5001_6000/5146/SZU_2014.pdf. s. 381
[8] Ministry of Finance CR. Zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Available: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218
[9] Vývoj skutečných počtů osob v resortu MO ČR v letech 1993-2015 (online) (cit. 16. 9. 2015). Available: http://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?id=51566
[10] MO ČR. Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu ČR pro rok 2014. (online) Praha 2015. (cit. 27. 10. 2015). Available: http://www.mocr.army.cz/images/id_5001_ 6000/5146/SZU_2014.pdf s. 40-41,
[11] USD průměrné kurzy 2015, historie kurzů měn (online) (cit. 2. 11. 2015). Available: http://www.kurzy.cz/kurzy-men/historie/USD-americky-dolar/2015/
[12] Ministry of Defence CR. Zákon č. 143/1992 Sb., O platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (online). (cit. 29. 10. 2015). Available: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-143/info
[13] Ministry of Defence CR. Zákon č. 221/1999 Sb., O vojácích z povolání ve znění pozdějších předpisů (online). (cit. 29. 10. 2015). Available: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-221/zneni-20150701
[14] Ministry of Defence CR. Vyhláška č. 189/2015 Sb., O postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích (online). (cit. 19. 8. 2015). Available: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-189
[15] Ministry of Defence CR. Vyhláška č. 282/2015 kterou se mění nařízení vlády č. 59/2015 sb., O služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání. (online). (cit. 29. 10. 2015). Available: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
[16] Ministry of Defence CR Vyhláška č. 217/2010, O stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání. (online). (cit. 19. 8. 2015). Available: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-217